รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35007
  เด็กชายกรินทร์
แก่นวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35014
  เด็กชายณัฐดนัย
กาวีวน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35015
  เด็กชายณัฐนันท์
เตชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35020
  เด็กชายนักรบ
สุปินตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35027
  เด็กชายพีรณัฐ
แสงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
35045
  เด็กหญิงปวีณ์นุช
เสือสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
35046
  เด็กหญิงรัตน์สุดา
ถนอมทรัพย์ทวี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35055
  เด็กชายชัชชัย
แสงเทียน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35061
  เด็กชายธีร์ธวัช
เรืองรัตน์ธรรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
35064
  เด็กชายบัณธวิทย์
วันควร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
35066
  เด็กชายปฐมพร
ทาต่อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35068
  เด็กชายปุริม
พงษ์พานิช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35069
  เด็กชายพงศกร
พรมงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35076
  เด็กชายวิชญ
คำเพ็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35077
  เด็กชายวิศวะ
ชื่นพรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35079
  เด็กชายศุภมิตร
ศรีเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35080
  เด็กชายสถาปนา
นาคเหล็ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35085
  เด็กหญิงกนกพร
เรืองมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35089
  เด็กชายกฤษติชัย
เขียวสอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
35091
  เด็กชายชยพล
พานิชย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35097
  เด็กชายณัฐนนท์
อยู่จำนงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35106
  เด็กชายนรภัทร
เพ็ชรสิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
23
35108
  เด็กชายนัทธพงศ์
โสมนัส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
24
35111
  เด็กชายปฐวีกานต์
หาญณรงค์
15-03-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35121
  เด็กชายสหรัฐ
ปู่คงพระ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
35128
  เด็กหญิงสุพรรณี
เนียงพาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35134
  เด็กชายกิตติพัทธ์
ผดุงทักษิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35146
  เด็กชายญานภัทร
จันทร์คำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35159
  เด็กชายพัสกร
เมืองนันท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35160
  เด็กชายเพิ่มพูนทรัพย์
เพ็ชรเอี่ยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35161
  เด็กชายภัทรพล
คำบัว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35171
  เด็กชายกฤตภูดิทคุณ
เขียวจันทร์แสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35172
  เด็กชายกวิน
กล่ำเหม็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35175
  เด็กชายกุลเดช
เดชบุญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35182
  เด็กชายณัฐฌา
เบ้าเศษ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
35184
  เด็กชายณัฐพงศ์
โบสถ์เหลี่ยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35188
  เด็กชายทินภัทร
อนุโยค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35189
  เด็กชายธนทัต
พูลกลั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35195
  เด็กชายภัคพล
ทองใหญ่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35202
  เด็กชายวัชรพล
นาราช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35210
  เด็กหญิงบัณฑิตา
ชินเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35211
  เด็กหญิงอัมพรรัตน์
ดิษฐประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
43
35389
  เด็กชายดนุพน
คำตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
44
36000
  เด็กชายศุภวิชญ์
ภู่กำเนิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง