รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35626
  เด็กชายจิรเดช
อินนัดดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
35628
  เด็กชายชญาน์นนท์
พัดเทพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35629
  เด็กชายชยากร
อึ๊งตระกูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35632
  เด็กชายณภัทร
บุญมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35637
  เด็กชายทักษิณ
หน้าไม้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35638
  เด็กชายธันวา
เจริญลาบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35639
  เด็กชายธารารักษ์
จันทินทรางกรู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35642
  เด็กชายปฏิภาณ
เตชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35643
  เด็กชายปัญญพัฒน์
จุฑา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
10
35647
  เด็กชายภูเบศ
ภาชนัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35650
  เด็กชายวัฒณศักดิ์
นันชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35653
  เด็กชายศุภนิจ
บุญพิมพ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35654
  เด็กชายศุภภากร
สุวรรละโพลง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35662
  เด็กหญิงกัลยรัตน์
ฉอ้อนโฉม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35664
  เด็กหญิงนลินภัสร์
โชติมงคลสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35669
  เด็กชายกรวิชญ์
กันทะเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35673
  เด็กชายชวิษฐ์
ศรีรังสิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
35675
  เด็กชายณัฐพล
ทองดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35682
  เด็กชายธีรภัทร์
สอนอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
35683
  เด็กชายปิยะวัตร
เมฆกล่อม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35685
  เด็กชายพิชชากร
คงนิล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35688
  เด็กชายภานุพงศ์
อนาชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35690
  นายภูริวัฒน์
แสงสว่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35695
  เด็กชายวิชาฤทธิ์
มากพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35698
  เด็กชายศิวสันต์
วงษ์เงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
26
35701
  เด็กชายออกรบ
อินทร์เลื่อมใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35714
  เด็กหญิงภัทราพร
ทะปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35721
  เด็กชายณัชชานน
เส็งเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35729
  เด็กชายธนากร
จรจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35732
  เด็กชายปฤณ
เนาว์ชมภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35740
  เด็กชายวาทศิลป์
แสงอรุณธวัช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35745
  เด็กชายศุภกฤต
แก้วใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35749
  เด็กชายเสฎฐวุฒิ
ชัยบู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35753
  เด็กชายอภิลาภ
สุขหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35754
  เด็กชายอัษฎายุทธ
พรมน้ำอ่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35758
  เด็กหญิงณัฐริดา
แก้วประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35767
  เด็กชายชนชนม์
พุทธานุกรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35769
  เด็กชายไชยวัฒน์
ประไพวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35784
  เด็กชายพัชรพล
คล้ายชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35786
  นายพีรธัช
โกนบาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35801
  เด็กหญิงธนาภา
สุ่มคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35802
  เด็กหญิงนลินนิภา
ภารกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
43
35803
  เด็กหญิงนิภาดา
บุญชัยนพรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
44
35804
  เด็กหญิงปุณยนุช
กอบแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
45
35805
  เด็กหญิงหวันยิหวา
อ้นอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
46
35811
  เด็กชายฉันทวุฒิ
คุ้มอักษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
47
35828
  เด็กชายภาคิน
กลิ่นประทุม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
48
36027
  เด็กหญิงสุชานันท์
สิงห์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง