รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35623
  เด็กชายกฤตภาส
ตระกูลสว่าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
2
35625
  เด็กชายคุณานนต์
พลอยแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3
35630
  เด็กชายโชคทองแท้
โยกเกณฑ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
35635
  เด็กชายทวีศักดิ์
แบนจันถา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
35636
  นายทศพล
ทิจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
6
35641
  เด็กชายเธียรวิทย์
แผดศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
7
35644
  เด็กชายพลาธิป
พาลีขันธ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
8
35645
  เด็กชายพิเชษฐ์
ทองธิยะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
35646
  เด็กชายพีระวัฒน์
มูลประโคนชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
35648
  เด็กชายยศกฤต
โสภณวิศาล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
28   ครั้ง
1   ครั้ง
11
35655
  เด็กชายศุรสิทธิ์
กางมูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
35657
  เด็กชายสุรชัย
จักรภพสำเภา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
35658
  เด็กชายสุวิกรณ์
มหาวัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
14
35659
  เด็กชายเสริมพงศ์
แก้วบุญมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
15
35663
  เด็กหญิงชนิกานต์
กังวลงาน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35665
  เด็กหญิงนลินอร
เส็งประสาร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
17
35666
  เด็กหญิงปภพร
เผือกชาย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
35667
  เด็กหญิงพัชธนันท์
อินเปีย
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
19
35668
  เด็กหญิงสิรินภา
จันทร์หอม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
35671
  นายกวิน
ขจรบุญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
21
35689
  เด็กชายภูริทัต
กล่ำใย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
35699
  เด็กชายอธิภัทร
ขวัญคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
35700
  เด็กชายอภิสิทธิ์
ไชยมงคล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
8   ครั้ง
24
35703
  เด็กหญิงกชวรรณ
การสันทัด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
35704
  เด็กหญิงเกษนภาภรณ์
เอกกุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35705
  นางสาวจิตตรา
เวียงทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
35706
  เด็กหญิงจิรชยา
ใจหล้า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35707
  เด็กหญิงชลลดา
คล้ายชนที
16-05-2019
 
2   ครั้ง
28   ครั้ง
16   ครั้ง
29
35708
  เด็กหญิงชวัลลักษณ์
กุลประสงค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35710
  เด็กหญิงณัฐกานต์
สีตาล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
35711
  เด็กหญิงธัญลักษณ์
วันมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
35712
  นางสาวปัทมา
จินะปิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
23   ครั้ง
4   ครั้ง
33
35719
  เด็กชายชัยธวัช
โภคทรัพย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35720
  เด็กชายชินวัฒน์
โพธิ์โชติ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35748
  เด็กชายสุทธิศักดิ์
พลอยเขียว
16-05-2019
 
1   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
36
35750
  เด็กชายอนนทพร
แสงสว่าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
35751
  เด็กชายอนรรฆวี
มากพันธุ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
38
35759
  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
นิ่มทับ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
39
35760
  เด็กหญิงอัษราภัค
แก้วสุวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35776
  นายนพณัฐ
โอ่งอิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
41
35790
  เด็กชายภูมินทร์
พุทธา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
42
35799
  เด็กหญิงกัญญารัตน์
ทองถวิล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
43
35800
  เด็กหญิงคีตพร
แซ่ไล้
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
44
35831
  เด็กชายภูวเดช
จงเจริญพร
16-05-2019
 
2   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
45
35845
  เด็กหญิงชานิสา
สุขรัตน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
46
35848
  เด็กหญิงพิมธิฌา
พงศ์ธาดาพร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง