รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35010
  เด็กชายจิรกิตติ์
ศิริกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35012
  เด็กชายฐิติพันธ์
จันป้อตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35016
  เด็กชายณัฐพันธ์
นาทัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35017
  เด็กชายธนพล
คำหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
5
35019
  เด็กชายนนทพัทธ์
วัชระประภากุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35022
  เด็กชายปกป้อง
อุปทะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35024
  เด็กชายพรพิพัฒน์
วงศ์พุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35028
  เด็กชายภาณุวัฒน์
ภูมิดาจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
35029
  เด็กชายภูมิรพี
โพธิสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35030
  เด็กชายโยธิน
แน่วแน่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35033
  เด็กชายศานติกร
พาตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35037
  เด็กชายสิทธิชัย
เพ็งแห
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35040
  เด็กชายอิทธิพล
บุญผาสุก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35041
  เด็กหญิงชมพูนุท
มูลเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35042
  เด็กหญิงณัฏฐณิชา
ยศต๊ะสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35044
  เด็กหญิงธัญลักษณ์
แจ่มมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35047
  เด็กหญิงไอรดา
เอี่ยมสอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35048
  เด็กชายกฤษฏิ์นิพัทธ์
ชูชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35049
  เด็กชายกฤษณกรณ์
สุธารักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35052
  เด็กชายจตุรพร
สีดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35057
  เด็กชายณรงค์ชัย
อ่ำแจ้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35060
  เด็กชายธัญเทพ
หล่อเมืองทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
35065
  เด็กชายปฐมพงศ์
โอฬาริกานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35067
  เด็กชายปรัชญา
ทองมาดำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
25
35070
  เด็กชายพชร
เมฆทับ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35074
  เด็กชายฤทธิรงค์
แสงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35075
  เด็กชายวชิราวุธ
มากพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35081
  เด็กชายสุทธินันท์
สีชมภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
35086
  เด็กหญิงนฤมล
อ่อนทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35087
  เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เล็กอุทัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35088
  เด็กหญิงวิมลรัตน์
แก้วกู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35102
  เด็กชายธนบูณณ์
เทพอุด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35112
  เด็กชายพรพล
ซินสุน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35115
  เด็กชายภาณุพงษ์
มูลแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35119
  เด็กชายศุภกฤต
ชัชวาลย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35122
  เด็กชายอดิเทพ
บุญคุ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35127
  เด็กหญิงวิลาวัลย์
จรจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
35129
  เด็กหญิงอรพิมล
แก้วจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
39
35132
  เด็กชายก้องภูมิ
มาให้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35178
  เด็กชายจิรายุทธ
อิสสระ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35209
  เด็กชายสุรภัทร์
ภาคสุโพธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
42
35999
  เด็กหญิงปัณฑา
พวงชัยยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
36030
  เด็กหญิงหทัยรัตน์
สำราญจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง