รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35487
  เด็กชายกฤษฎิ์ติภูมิ
จันเสนา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
35491
  เด็กชายกิตติธัช
ตุงคะเเตชะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
35493
  เด็กชายเจษฎา
เณรเนือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35495
  เด็กชายฐิติพันธุ์
ใจรังกา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35498
  เด็กชายณัฐนนท์
จุ้ยสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35500
  เด็กชายธนกฤต
แป้นพรหม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35501
  เด็กชายธนิน
ต่ายลำยงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8
35507
  เด็กชายปุณยวัจน์
ศรีลา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35509
  เด็กชายพีระศักดิ์
เพียสนิท
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35518
  เด็กชายศุภวิชญ์
สีคมขำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35522
  เด็กชายสุกฤษฎิ์
หวันมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35533
  เด็กชายเขตต์ตวัน
คำอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
35535
  เด็กชายณัฐกมล
อินสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35536
  เด็กชายณัฐชนน
ละลี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35538
  เด็กชายธนธัส
ชำนิการขาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35539
  เด็กชายธราเทพ
เนตรบุญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
35542
  เด็กชายนิพพิชญน์
ทองประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
35547
  นายภานุศักดิ์
ขุนอินโพธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
19
35548
  เด็กชายภูมินทร์
ชัยสฤษฎ์กุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35549
  เด็กชายภูรินทร์
อินทร์ทรา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35555
  เด็กชายวีรภัทร
ทองก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
35556
  เด็กชายศิรสิทธิ์
เพิ่มพูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
23
35558
  เด็กชายสุพชรัตน์
ขันทนิยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35563
  เด็กหญิงนวรัตน์
จันทร์วิจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35572
  เด็กหญิงศศิปรียา
เคนวิเศษ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35577
  เด็กชายกฤตนู
ทาแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35583
  เด็กชายเกียรติกุล
วงศ์วิเศษ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
28
35588
  เด็กชายณรงค์ศักดิ์
จันทร์หงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
29
35593
  นายธนวัฒน์
ชมเชย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35594
  เด็กชายธนเศรษฐ์
คาถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35595
  เด็กชายธนัชชา
เผื่อนยิ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35596
  เด็กชายธราเทพ
ใจวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35598
  เด็กชายปฏิภัทร
ชาวสมุทร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35600
  เด็กชายพสุ
อิ่มเพ็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35604
  เด็กชายภัทรกร
เสน่หา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35605
  เด็กชายภูวนาท
บูรณตระกูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
35607
  เด็กชายวุฒิภัทร
นามโชติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35611
  เด็กหญิงกีรติกร
สอดโคกสูง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
35617
  เด็กหญิงภิญญาภัทร
จิตดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35618
  เด็กหญิงวรัญญา
บำเพ็ญพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35620
  เด็กหญิงศิริขวัญ
มั่นประสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35709
  เด็กหญิงชาลิสา
เรืองพุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
43
36037
  เด็กหญิงสาวิตรี
สุวรรณชาตรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง