รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34890
  เด็กชายฌานินทร์
จูทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34896
  เด็กชายถนัดชัย
ชื่นชุมพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34899
  เด็กชายนวพล
เผ่าชู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34901
  เด็กชายพงศพัศ
พรขำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
5
34922
  เด็กหญิงบุณยวีร์
มั่งแพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
34925
  เด็กชายกฤษณะ
เขียวสนั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34929
  เด็กชายชานนท์
ประภัสสร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
34933
  เด็กชายณัฐนันท์
ภู่เกิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34937
  เด็กชายปราบเซียน
พิมพ์ศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34939
  นายเปศล
โตศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34945
  เด็กชายภูวเนตร
รีมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34948
  เด็กชายริชาร์ด มาร์ติน
ฮ่วนสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
13
34953
  เด็กชายอติชาติ
อ่างเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34956
  เด็กหญิงกานต์ธิดา
แย้มวัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34957
  เด็กหญิงธิติรัตน์
มนต์รุจิรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
16
34966
  เด็กชายจักรกฤช
บุญไพโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
17
34969
  เด็กชายชนเมธ
ใจผูก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34970
  เด็กชายชยพล
กิ่งจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34972
  เด็กชายณกฤช
ภูริสัตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34973
  เด็กชายณัชพล
ศรีสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34974
  เด็กชายณัฏฐวีย์
เมืองจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
22
34975
  เด็กชายทวีชัย
อ่อนคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34976
  เด็กชายธนัช
ตะนะสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34978
  เด็กชายธีรภัทร
รินทร์ครู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
34988
  เด็กชายรัตนชัย
ขำคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
34989
  เด็กชายเรืองศักดิ์
ฟักนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
34991
  เด็กชายวาธี
แดงชาวนา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34993
  นายศรัณยู
โกศล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34994
  เด็กชายศรัทธา
วงศ์ษา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
34995
  เด็กชายศิวกร
สุวรรณพรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
34996
  เด็กชายสมเจตต์
จันทร์แก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
34997
  เด็กชายสรรเพชร
คุ้มคณะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
34998
  เด็กชายสิทธิชัย
พงศ์พงัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
34999
  เด็กชายสุวภัทร
เปียจอย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5   ครั้ง
35
35001
  เด็กชายอาทร
พาสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
36
35002
  เด็กหญิงญาณิศา
อ่องอ้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35004
  เด็กหญิงวราภรณ์
วงศ์วันศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35005
  เด็กหญิงว่านแก้ว
ประเสริฐลาภ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35402
  เด็กชายสิทธินันท์
อินเพ็ญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35997
  เด็กชายศุภฤกษ์
ธนะสัมบัญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
6   ครั้ง
0   ครั้ง