รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35488
  เด็กชายกฤษณะวิชญ์
ธรรมยัติวงศ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
35489
  เด็กชายกษิดิศ
มั่นเจ๊ก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35490
  เด็กชายกันต์ศักดิ์
หอมบุปผา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35492
  เด็กชายจิรโชติ
เกษร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
11   ครั้ง
6   ครั้ง
5
35504
  เด็กชายนนทพัทธ์
ศรีวชิรานนท์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
7   ครั้ง
5   ครั้ง
6
35505
  เด็กชายนันทนัช
แสงทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35506
  เด็กชายเนติธร
กันทานนท์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35510
  เด็กชายภัทรพล
มาประกอบ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4   ครั้ง
9
35511
  เด็กชายภูมินริศร์
สิงห์ปั้น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
10
35520
  เด็กชายสรศักดิ์
ตวงรักษา
16-05-2019
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
11
35521
  เด็กชายสิรภพ
มากมณี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
12
35529
  นางสาวปัญญพร
บุญอยู่
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35531
  เด็กหญิงอรนภา
เกิดอ่วม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
14
35532
  นายกษิดิส
สังข์มา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
35540
  เด็กชายนิติศักดิ์
ใจยาทา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35543
  เด็กชายปฏิภาณ
เทพอาจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
35544
  นายพงศธร
โหมดพันธ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
35545
  เด็กชายพงศภัค
ทองมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35546
  เด็กชายภัทรพล
คงอภัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
20
35567
  เด็กหญิงพัตรพิมล
สายมณี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
35568
  เด็กหญิงแพรวตา
เรืองศิลป์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
22
35569
  เด็กหญิงภัทราภา
ทองทรัพย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35571
  เด็กหญิงวธัญญา
แก้วศรีหาวงศ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
4   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35574
  เด็กหญิงสรัลพร
พลิกศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
35578
  เด็กชายกฤษณพงษ์
เกตุแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35580
  เด็กชายกันต์ธาดา
คำขาด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35582
  เด็กชายกิตติพิชญ์
ดีคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35584
  เด็กชายจิรัฏฐ์
หล่อเลิศธรรม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
29
35585
  เด็กชายเจษฎา
สังข์ไทย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35587
  เด็กชายชวัลวิทย์
หน่อแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35589
  เด็กชายณัฎฐาการณ์
นันชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
32
35590
  เด็กชายณัฐวัฒน์
มิลหล้า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
35591
  เด็กชายณัฐวุฒิ
สมจิต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35592
  เด็กชายธนบดี
นวนสีใส
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
35597
  เด็กชายเนติภัทร
สิงห์ประพันธ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
36
35599
  เด็กชายพชร
นิ้มศิริ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35601
  เด็กชายพัชรดนัย
แซ่เฮง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
38
35602
  เด็กชายพันธวัช
พัดเทพ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3   ครั้ง
39
35603
  เด็กชายพีรณัฐ
รอดประทับ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35606
  เด็กชายวชิรวิทย์
จอมทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35608
  เด็กชายศุภรักษ์
เล็กอุทัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
42
35610
  นายสุรชัย
สุขสวัสดิ์
16-05-2019
 
4   ครั้ง
5   ครั้ง
8   ครั้ง
43
35615
  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
กรศรีประเสริฐ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
44
35622
  เด็กหญิงสุภารัตน์
ก้อนพล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง