รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34888
  เด็กชายชลทิศ
คำบาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
34891
  เด็กชายฐิติพงศ์
เปอะปิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34892
  เด็กชายณรงค์ธร
เขียวอ่ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34897
  เด็กชายธัญพิสิษฐ์
มณีรัตนาพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34905
  เด็กชายพีรณัฐ
อินทร์สมใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
34907
  เด็กชายภาคิน
วรสร้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34908
  เด็กชายภูมิพัฒน์
ปัญญาสงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34909
  เด็กชายภูมิภัฏ
บุญยรักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34910
  เด็กชายรัชชานนท์
ปานช้าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34912
  เด็กชายวรชิต
วงษ์ปัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34914
  เด็กชายวาคิม
ปั้นเกล้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34921
  เด็กหญิงณีรนุช
อินทพงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34926
  เด็กชายคณิศภูมิ
สุขวัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
34928
  เด็กชายชาญวิทย์
อินริราย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34931
  เด็กชายณัฐดนัย
พูลจุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34932
  เด็กชายณัฐนนท์
เขียวพุ่มพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34934
  เด็กชายณัฐภัทร
กุณจ๋า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34935
  เด็กชายเทพรัตน์
ผาเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34938
  เด็กชายปุริศ
ขวัญวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34940
  เด็กชายพชร
น่วมศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34941
  เด็กชายพิชัยภูษิต
น้อยคำปัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34943
  เด็กชายภัทรพงษ์
อุปธารปรีชา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34944
  เด็กชายภูริภัทร
เข็มเพ็ชร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
34946
  เด็กชายยศนนท์
เมืองรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34947
  เด็กชายยุทธไกร
ยาคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
34950
  เด็กชายวณัทชา
แก้ววงวาน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34952
  เด็กชายสรวิชญ์
เค้าอ้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
28
34954
  เด็กชายอนุชิต
ป๊อกเชื้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34959
  เด็กหญิงพิชญธิดา
ข้างโต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
34960
  เด็กหญิงภัทรวดี
ศรีษะเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
34961
  เด็กหญิงศุภิสรา
ยิ้มน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
34963
  เด็กหญิงสิรินยาภรณ์
เอี่ยมอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
34965
  เด็กหญิงเอื้ออังกูร
ท่าเรือรักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
34
34967
  เด็กชายจานุพงศ์
สมบัติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
34968
  เด็กชายจีรภัทร
คล้ายพันปี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
34971
  เด็กชายชลันธร
ขำฉา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
34983
  เด็กชายพีร์นิธิ
วังเย็น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
34984
  เด็กชายภูดิศ
ทองสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
34985
  เด็กชายยศวริศ
ลี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
34990
  เด็กชายลภน
สอนแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
34992
  เด็กชายวิโรจน์
แจ้งฉาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35000
  เด็กชายอนิรุจ
คุณารัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง