รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34884
  เด็กชายเกื้อกูล
เชื้อเอี่ยมพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34885
  เด็กชายคีตภัทร
เพชรสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34886
  เด็กชายจิราธิป
เพ็งแสงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34887
  เด็กชายฉัตรชัย
อาจสาลิกรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34889
  เด็กชายชานนท์
ญานะวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34893
  เด็กชายณัชพล
ดีมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34894
  เด็กชายณัฎฐ์
เชตะมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34895
  เด็กชายดิศสรัล
ทรงเกียรติกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34898
  เด็กชายธีรไนย
รักษา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
34900
  เด็กชายนุกุล
คำไท้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34902
  เด็กชายพลภพ
อัคนิถิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34903
  เด็กชายพัฒนพงษ์
พลอยแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34904
  เด็กชายพิริยะพงศ์
อุดนัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34906
  เด็กชายพีรพล
เพ็ญธิสาร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34911
  เด็กชายรามราช
ธูปแจ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34913
  เด็กชายวรวิช
บำรุงเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34915
  เด็กชายสรวิศ
กลิ่นลอย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34916
  เด็กชายอธิบดี
ทองสะอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34917
  เด็กชายอภิวิชญ์
วันทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34918
  เด็กหญิงเจิดรัสดา
มุ่นพุก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34919
  เด็กหญิงณัฐธยาณ์
อุ่นแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34920
  เด็กหญิงณิชาพร
ฉ่ำวารี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34923
  เด็กหญิงพรกนก
ทองเหล็ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34924
  เด็กหญิงวิลาสิณี
วงษ์อนันต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
34930
  เด็กชายชุติเทพ
แซ่ตั้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
34936
  เด็กชายธนกฤต
วอนกล่ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34942
  เด็กชายพีระศักดิ์
ก๋าเครือคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34949
  เด็กชายวงศพัทธ์
นาคม่วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34951
  เด็กชายศรายุทธ
กุลท้วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
34958
  เด็กหญิงปณิดา
ประเสริฐศักดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
34962
  เด็กหญิงสสิธร
การินรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
34964
  เด็กหญิงสุพรรณิกา
ปัญญาสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
34977
  เด็กชายธราเทพ
ขวัญอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
34979
  เด็กชายบพิตร
อยู่ยืด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
34980
  เด็กชายปฏิพัทธ์
แสนศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
34981
  เด็กชายปริญญา
ใบโพธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
34982
  เด็กชายพัฒนพันธ์
พลอยแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
34986
  เด็กชายรณกฤต
สีสวรรค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
34987
  เด็กชายรวิสุต
ทวีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35003
  เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เล็กอุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35006
  เด็กหญิงวิภาสิริ
อบอุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35996
  เด็กหญิงปารียา
จักรนารายณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง