รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34804
  เด็กชายกนก
เงื่องจันทร์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
34806
  เด็กชายกฤตพล
คำเพราะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34812
  เด็กชายต้นแบบ
จันทะคุณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
34813
  เด็กชายถิรพุทธิ์
บุญกลัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34814
  เด็กชายแทนไท
สอนจิตต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
34815
  เด็กชายธนกร
ปิ่นสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34816
  เด็กชายธนกฤต
แสนย่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34818
  เด็กชายธนากร
คล้ายชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34821
  เด็กชายปิยะสิรวิชญ์
ประจำทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34822
  เด็กชายปุณยวีร์
นาคสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34823
  เด็กชายพณพล
อ่วมศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34824
  เด็กชายภาณุ
จันทร์หอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34828
  เด็กชายรัชพล
แปรงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34830
  เด็กชายวศา
ผดุงนิธิถาวร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
34838
  เด็กหญิงจิณณพัต
เชื้อเดช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34842
  เด็กหญิงบัณฑิตา
พูลวิริยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34843
  เด็กหญิงสุวิชญา
เชิดชูจึง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34844
  เด็กชายกนกศักดิ์
ช่วยออก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34845
  เด็กชายกฤตณัฐ
ขำดำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34846
  เด็กชายกฤษฎากร
เทภิกัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34849
  เด็กชายเคนณภัทร
เกลียวทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34850
  เด็กชายฉมาดล
ถีปรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34851
  เด็กชายชยางกูร
เพิ่มพล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
34852
  เด็กชายชวิศ
อักษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
25
34853
  เด็กชายไชยพน
ก้อนเครือ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
34854
  เด็กชายดนัยกฤต
คำเพ็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34855
  เด็กชายแดนไท
ขอร้อง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34857
  เด็กชายธีรภัทร
ชำนาญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34858
  เด็กชายเปศล
กลั่นกลอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
34860
  เด็กชายพิชิตชัย
เทียนสว่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
34861
  เด็กชายพีรวิชญ์
คำฝั้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
34862
  เด็กชายพีรวิชญ์
โชติมานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
34863
  เด็กชายภคพัทธ์
จุลไม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
34865
  เด็กชายภูดิศ
วรสร้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
34867
  เด็กชายศตานนท์
พรมฤทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
34870
  เด็กชายสุวิสิษฐ์
มณีกาศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
34874
  เด็กหญิงเกศกนก
แปงขาว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
34875
  เด็กหญิงจุฑามาศ
โม้คำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
34876
  เด็กหญิงดิษฐ์ญานันท์
พงษ์ดาบเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
34880
  เด็กหญิงภิญญดา
แก้วนาค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง