รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35008
  เด็กชายกิตติธัช
หลงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
35062
  เด็กชายธีรภัทร
มีอัฐมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35072
  เด็กชายพิษณุ
โชติรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
35082
  เด็กชายสุเมธ
สุ่มสังข์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35093
  เด็กชายฐปกร
เข็มแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35098
  เด็กชายณัฐพงษ์
เชื้อขำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35101
  เด็กชายธนกรณ์
นุชรุ่งเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
35107
  เด็กชายนราวิชญ์
ศรีมะรักอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
9
35113
  เด็กชายพีรพัฒน์
อินดวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
35114
  เด็กชายภราดร
อนุโยค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35118
  เด็กชายไวภพ
บุ้งรุ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35123
  เด็กชายอภิลักษณ์
ขุมหิรัญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35126
  เด็กหญิงณัฐธิชานันท์
วรรณคล้ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35137
  เด็กชายจิรพนธ์
มัชฌิมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35138
  เด็กชายจีระพัฒน์
แตงคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35143
  เด็กชายชัยวัฒน์
ไกรภู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35144
  เด็กชายชานนท์
นาคเหล็ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
18
35145
  เด็กชายชิตพล
นิลแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35147
  เด็กชายณัฐวุฒิ
แท่งทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35148
  เด็กชายธนกร
สุริวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35149
  เด็กชายธนเดช
ขุนตระเวนชมภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35158
  เด็กชายพัชรภัทร
ยิ้มยรรยง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35164
  เด็กชายยศวันต์
จักรมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35166
  เด็กชายศิกวัส
มณีรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35168
  เด็กชายสถาพร
คำมิ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35173
  เด็กชายกษิดิศ
ซื่อสัตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35176
  เด็กชายคณิศร
เต็มลักษมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35180
  เด็กชายณพดล
โบสถ์เหลี่ยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35185
  เด็กชายดิฐา
กะนะแสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
30
35186
  เด็กชายไตรภูมิ
น้อยแข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35187
  เด็กชายทักษิณ
อินทะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35192
  เด็กชายบุณยกร
จินดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35197
  เด็กชายภาฤทธิ์
อินทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
34
35198
  เด็กชายยุทธศาสตร์
ใจมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35199
  เด็กชายรัชชานนท์
เงินหล้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35201
  เด็กชายวรรธนะ
วงษ์แดง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35204
  เด็กชายศรายุทธ
ทองมีศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
35207
  เด็กชายสหพัฒณ์
ศรีจันทร์ตรา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35208
  เด็กชายสันติยศ
นันคติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
40
35385
  เด็กชายจิรภัทร
เดชดิษฐ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
36006
  เด็กชายณัฐพล
อินทร์หอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง