รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
34805
  เด็กชายกฤต
บรรเจิดพงศ์ชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
34807
  เด็กชายกษิดิ์เดช
คำเพ็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
34808
  เด็กชายกัปตัน
พึ่งเป็นสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4
34809
  เด็กชายชโยดม
สีสืบวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
34810
  เด็กชายชัยชนะ
จังติยานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
34811
  เด็กชายณกฤช
ลิยงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
34817
  เด็กชายธนกฤต
วัฒนะจีรากร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
34819
  เด็กชายธวิวรรต
สอนเณร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
34820
  เด็กชายธีรภัทร
โพธิรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
34825
  เด็กชายภาณุวิชญ์
ธรรมลังกา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
34826
  เด็กชายภาสกร
วงษ์เวียงจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
34827
  เด็กชายมิตรภาพ
นาคมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
34829
  เด็กชายวรรธนะ
ศรีวงษ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
34831
  เด็กชายวัฒนธร
ฉิมเลี้ยง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
15
34832
  เด็กชายศุภโชค
ไพเราะห์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
34833
  เด็กชายศุภธนากร
ชมบ้านแพ้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
34834
  เด็กชายศุภวิชญ์
วิรัชลาภ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
34835
  เด็กชายสุวิจักขณ์
หงษ์ห้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
34836
  เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ศรีพลากิจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
34837
  เด็กหญิงจิณณพัต
เลิศวรวิทย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
34839
  เด็กหญิงชนัญชิดา
สุขสำราญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
34840
  เด็กหญิงธนพร
ทับผดุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
34841
  เด็กหญิงธัญชนก
สารเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
34847
  เด็กชายคณาธิป
ตวงรักษา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
34848
  เด็กชายคณิศร
พันธุ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
34856
  เด็กชายเตชัส
ยศบุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
27
34859
  เด็กชายพงศ์วิพัฒน์
เจริญเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
34864
  เด็กชายภีรวิช
ภักดีภิญโญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
34866
  เด็กชายเมธา
วิปรวณิชย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
30
34868
  เด็กชายสืบสกุล
สืบโม้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
34869
  เด็กชายสุกฤษฎ
ปราบสมรชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
34871
  เด็กหญิงกมลนัยน์
จันทร์บุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
34872
  เด็กหญิงกมลเนตร
จันทร์บุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
34
34873
  เด็กหญิงกัญญาวีร์
พูลสงวน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
34877
  เด็กหญิงทรงอัปสร
คำแสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
34878
  เด็กหญิงปาลิดา
มะโนวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
34879
  เด็กหญิงพรรัมภา
จันทร์รุณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
34881
  เด็กหญิงวรัญญา
จันทร์สุกรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
34882
  เด็กหญิงวิชชุดา
อยู่อ้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20   ครั้ง
40
34883
  เด็กหญิงหยาดพิรุณ
สุขลำภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง