รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36236
  เด็กชายเกียรติศักดิ์
จิ๋วเข็ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
36245
  เด็กชายแทนคุณ
หอมเพียร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
29   ครั้ง
4   ครั้ง
3
36246
  เด็กชายแทนคุณ
สนโต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
4
36247
  เด็กชายธนชัย
จ้อยกลิ่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
5
36263
  เด็กชายอรรถชัย
กุดคล้าย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
36283
  เด็กชายญาณพล
เทพสาธร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
7
36287
  เด็กชายเดชดนัย
ชัยมงคล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8
36315
  เด็กชายจารุเดช
พระฝ่าย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
9
36316
  เด็กชายเจตนิพัทธ์
ศิริแข็ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36325
  เด็กชายธรรมกร
ครันดอน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
11
36329
  เด็กชายปธานิน
ขวัญมุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36330
  เด็กชายปุญญพัฒน์
สุวรรณรัตน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
13
36332
  เด็กชายพัชรพล
เพ็งดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
36334
  เด็กชายภูรีภัทร
ภานผา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
36350
  เด็กหญิงบัณฑิตา
มากบำรุง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
16
36355
  เด็กชายญาณกร
บุญแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2   ครั้ง
17
36356
  เด็กชายฐัพกฤษณ์
อิสริยยศปัญญา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36357
  เด็กชายณฐวรรธ
คิดอ่าน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36359
  เด็กชายณัฐกฤต
เทพพา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
36361
  เด็กชายณัฐชัย
นาคเหล็ก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36363
  เด็กชายณัฐวุฒิ
บุญธูป
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36364
  เด็กชายตะวัน
บุญธูป
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
23
36367
  เด็กชายธนากร
ใสนวล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9   ครั้ง
24
36368
  เด็กชายธนาธิป
มีเหมือน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
25
36369
  เด็กชายธีรเมธ
ป้อมหิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
36373
  เด็กชายพลพรรธน์
จูสิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36374
  เด็กชายภัทรพล
คงมี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
28
36378
  เด็กชายวศิน
คตสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
29
36384
  เด็กชายเอกยุทธ
ใสยิ่ง
16-05-2019
 
4   ครั้ง
1   ครั้ง
6   ครั้ง
30
36399
  เด็กชายธวัชชัย
สิงอุด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36400
  เด็กชายนพรัตน์
สีสุวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36408
  เด็กชายพุฒิพงศ์
ทองประไพ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36415
  เด็กชายวัชพงต์
ระยะ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36417
  เด็กชายวิธวินท์
กิจทรัพย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36422
  เด็กชายสิริเดช
ทองก้อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
37
36426
  เด็กชายสุวรรณภูมิ
พรมญวน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36427
  เด็กชายอธิษฐ์
ชูชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
36432
  เด็กหญิงพรรณพัชร
ยาดี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง