รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35624
  เด็กชายกฤษดา
รัตนเสถียร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
35634
  เด็กชายเดชาธร
ดีก่อผล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
35643
  เด็กชายปัญญพัฒน์
จุฑา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4
35652
  เด็กชายศุภกิจ
สุวรรละโพลง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35660
  เด็กชายอดิศักดิ์
แสงกลาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
6
35661
  เด็กชายอิสริยกฤช
อาจณรงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35673
  เด็กชายชวิษฐ์
ศรีรังสิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
8
35678
  เด็กชายทัศนะ
ขัดจวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35680
  เด็กชายธนากร
จงอยู่สุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
35681
  เด็กชายธนากร
เอี้ยวสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
11
35687
  เด็กชายภัคพล
บัวตรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35696
  เด็กชายวีรภัทร
ชมภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35697
  เด็กชายศิลารักษ์
ศิริธนะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35713
  เด็กหญิงภวิกา
ทินประภาอร่าม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35722
  เด็กชายณัฐกิตติ์
หมู่ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
16
35726
  เด็กชายเดชาวัต
คันธะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35730
  เด็กชายธีรพัฒน์
วงค์ทองดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35733
  เด็กชายพงษ์สิริ
สุทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35734
  เด็กชายพัทธกานต์
อุ่นเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35738
  เด็กชายวรศพงษ์
สุกใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35746
  เด็กชายสถาพร
เพลินทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
35754
  เด็กชายอัษฎายุทธ
พรมน้ำอ่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35756
  เด็กหญิงกัลยรัตน์
จวงจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35762
  เด็กชายกฤษดา
ดอกบัว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35766
  เด็กชายคุณากร
มั่นจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35768
  เด็กชายชัยรัก
กลั่นกลอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35772
  เด็กชายธนดล
สุขใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35775
  เด็กชายนนทพัทธ์
นวลหมวก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35777
  เด็กชายนพพล
แก่นจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35779
  เด็กชายน่านนที
อยู่ตั้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35781
  เด็กชายประกายวิทย์
คลังวิเชียร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35782
  เด็กชายปิยวัฒน์
เลี้ยงประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
33
35783
  เด็กชายพรชัย
จันทรา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35789
  เด็กชายภาสกร
ยี่อินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35792
  เด็กชายวราวุฒิ
ตรีวสุพล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35795
  เด็กชายศุภณัฐ
ฉลอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
35807
  เด็กชายกิตติภูมิ
หมวดสันเทียะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
35812
  เด็กชายชยากร
ควรคิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
35815
  เด็กชายธรรณกรณ์
เชื้อต่อมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35819
  เด็กชายปฏิภาณ
นันศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35821
  เด็กชายปัทมชัย
กี่ชื่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
42
35824
  เด็กชายพงศกร
วิจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35825
  เด็กชายพศวัฒน์
ชินเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
44
35835
  เด็กชายวีริศ
สิงห์เสวก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
45
35846
  เด็กหญิงเชษฐ์สุดา
นวลใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
46
35847
  เด็กหญิงณัฏฐธิดา
ยอดถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
47
36031
  เด็กชายกันติทัต
ศรีลำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง