รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35629
  เด็กชายชยากร
อึ๊งตระกูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35638
  เด็กชายธันวา
เจริญลาบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35639
  เด็กชายธารารักษ์
จันทินทรางกรู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35647
  เด็กชายภูเบศ
ภาชนัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35650
  เด็กชายวัฒณศักดิ์
นันชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
35654
  เด็กชายศุภภากร
สุวรรละโพลง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35657
  เด็กชายสุรชัย
จักรภพสำเภา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35669
  เด็กชายกรวิชญ์
กันทะเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35672
  เด็กชายจีระวัฒน์
ภู่กัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35679
  เด็กชายธนกฤต
ปิ่นมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35686
  เด็กชายภัคพล
จรจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
35691
  เด็กชายรวิกันต์
ถมยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
35693
  เด็กชายวชิรพล
ทิพย์แก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35694
  เด็กชายวิชญนนท์
จันทร์ยวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35702
  เด็กชายอัครวิน
ประทุมมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35716
  เด็กชายจตุภูมิ
เณรแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35717
  เด็กชายจิรพงศ์
ทิพย์ทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35723
  เด็กชายณัฐวุฒิ
นันนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35725
  เด็กชายญาณพัฒน์
มั่นขัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35731
  เด็กชายธีรภัทร
มีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35732
  เด็กชายปฤณ
เนาว์ชมภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35735
  เด็กชายพิทักษ์พงศ์
แก้ววงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
23
35741
  เด็กชายวิทวินท์
ชิวชื่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35742
  เด็กชายวีรภัทร
ทิงิ้วงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35753
  เด็กชายอภิลาภ
สุขหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35755
  เด็กชายอานุภาพ
พุทธมาตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35757
  เด็กหญิงณัฐณิชา
จุ้ยเปรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35763
  เด็กชายกิตติพงษ์
สีน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35765
  เด็กชายคมชาญ
ปัทมะแก่นทราย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35771
  เด็กชายณัฐกฤษฏ์
แก้วบุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35784
  เด็กชายพัชรพล
คล้ายชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35785
  เด็กชายพัฒนายุ
คงเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35786
  เด็กชายพีรธัช
โกนบาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35794
  เด็กชายศรายุทธ
อุชมวดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35797
  เด็กชายสุเมธี
สงเสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
35806
  เด็กชายศุภกร
ยิ้มเพ็ชร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35813
  เด็กชายดลภัทร
ตั้นสูงเนิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35817
  เด็กชายนัทธ์
โอสถสมพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35823
  เด็กชายพงศกร
สุขหา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35829
  เด็กชายภานุวิชญ์
เกิดมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35830
  เด็กชายภูเบศ
วัชราศรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35841
  เด็กชายอธิภูมิ
อยู่พุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35842
  เด็กชายอนุวัฒน์
อยู่สำราญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
44
35844
  เด็กชายเอื้ออังกูร
สุขมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
45
35849
  เด็กหญิงสุรภา
ทองศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง