รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36233
  เด็กชายกนกชัย
จันทร์นิเวศน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36235
  เด็กชายกุลธวัช
จิ๋วอยู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36240
  เด็กชายณภัทร
เนียมจุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36244
  เด็กชายติณณภพ
คำหลวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36252
  เด็กชายบุณริศร์
ทายา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36253
  เด็กชายบูรพา
สุวรรณประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36273
  เด็กชายกิตติชัย
สอนพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36275
  เด็กชายโกเมต
คำขันตี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36281
  เด็กชายชิษณุชา
เต๋จ๊ะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36286
  เด็กชายณัฐภัทร
คล้ายโพธิ์ศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36291
  เด็กชายธนาธิป
ไชยเมืองเลน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36292
  เด็กชายนันทสิทธิ์
ศรีลับแล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36296
  เด็กชายพัชรพล
ทองศรีอ้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36302
  เด็กชายศุภณัฏฐ์
เคยเห็น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36303
  เด็กชายหิรัญ
เล็กคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36305
  เด็กชายเอกภพ
อุสาใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36321
  เด็กชายณัฐภัทร
ดู่ผัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36326
  เด็กชายนครินทร์
ใจพระ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36328
  เด็กชายบรรณสรณ์
พุกใหญ่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36338
  เด็กชายศฐวรรษ
รังษีรุ่งเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36340
  เด็กชายศิรชัช
วราศืลป์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36341
  เด็กชายศิราชาติ
แหยมคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36349
  เด็กหญิงธัญญรัศม์
พงศ์กษิดิ์เดช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
36353
  เด็กชายกฤษธาดา
สาหร่าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36354
  เด็กชายชัยชนะ
แพรปราณีต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36362
  เด็กชายณัฐภูมิ
เทพอาวุธ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36365
  เด็กชายธนดล
สุขก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36372
  เด็กชายพชรพล
ขับร้อง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36376
  เด็กชายรัฐภูมิ
ยิ้มพรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36380
  เด็กชายศิวดล
ท่าพริก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
36381
  เด็กชายสหัสควรรษ
คำมิ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36382
  เด็กชายสิรพัฒน์
ทิพย์แก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36395
  เด็กชายชนะชัย
สังข์ยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
34
36401
  เด็กชายปฐวี
คงคีรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36404
  เด็กชายพงศธร
สุทธิอาจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36405
  เด็กชายพัชรพล
ใจพรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36411
  เด็กชายยุทธพิชัย
ยี่จอหอ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36420
  เด็กชายสหรัตน์
ทับผดุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
36425
  เด็กชายสุนิชา
ทันเที่ยง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36429
  เด็กหญิงกิ่งกานต์
ก๋าเครือคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง