รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35628
  เด็กชายชญาน์นนท์
พัดเทพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35630
  เด็กชายโชคทองแท้
โยกเกณฑ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35642
  เด็กชายปฏิภาณ
เตชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35649
  เด็กชายวรภพ
จำปา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35651
  เด็กชายวีรพัศ
ไชยบุบผา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
6
35658
  เด็กชายสุวิกรณ์
มหาวัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
35659
  เด็กชายเสริมพงศ์
แก้วบุญมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35664
  เด็กหญิงนลินภัสร์
โชติมงคลสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35670
  เด็กชายกฤติน
พลพิพัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35674
  เด็กชายณัฐพล
นุ่นงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35675
  เด็กชายณัฐพล
ทองดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35676
  เด็กชายทวีทรัพย์
มากทิมทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35677
  เด็กชายทศพล
แว่นศรีทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35682
  เด็กชายธีรภัทร์
สอนอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35683
  เด็กชายปิยะวัตร
เมฆกล่อม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35688
  เด็กชายภานุพงศ์
อนาชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35690
  เด็กชายภูริวัฒน์
แสงสว่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35692
  เด็กชายรัฐภูมิ
สวนสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35695
  เด็กชายวิชาฤทธิ์
มากพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35698
  เด็กชายศิวสันต์
วงษ์เงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
21
35701
  เด็กชายออกรบ
อินทร์เลื่อมใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35712
  เด็กหญิงปัทมา
จินะปิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35720
  เด็กชายชินวัฒน์
โพธิ์โชติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
24
35721
  เด็กชายณัชชานน
เส็งเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35729
  เด็กชายธนากร
จรจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35740
  เด็กชายวาทศิลป์
แสงอรุณธวัช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35743
  เด็กชายวีรวัฒน์
คุตจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35745
  เด็กชายศุภกฤต
แก้วใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35749
  เด็กชายเสฎฐวุฒิ
ชัยบู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35750
  เด็กชายอนนทพร
แสงสว่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35751
  เด็กชายอนรรฆวี
มากพันธุ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35758
  เด็กหญิงณัฐริดา
แก้วประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35761
  เด็กชายกฤษณ์ดนัย
คำอ่อง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35776
  เด็กชายนพณัฐ
โอ่งอิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35790
  เด็กชายภูมินทร์
พุทธา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35791
  เด็กชายภูมิพัฒน์
คล้ายชม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35802
  เด็กหญิงนลินนิภา
ภารกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
38
35803
  เด็กหญิงนิภาดา
บุญชัยนพรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35804
  เด็กหญิงปุณยนุช
กอบแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
35811
  เด็กชายฉันทวุฒิ
คุ้มอักษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35816
  เด็กชายธีรภัทร์
ทองแตง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35831
  เด็กชายภูวเดช
จงเจริญพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35832
  เด็กชายเมธี
ธิเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
44
35834
  เด็กชายวรยุทธ
ดวงคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
45
35839
  เด็กชายสรวิชญ์
แห้วศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
46
36027
  เด็กหญิงสุชานันท์
สิงห์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง