รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35623
  เด็กชายกฤตภาส
ตระกูลสว่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35625
  เด็กชายคุณานนต์
พลอยแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35632
  เด็กชายณภัทร
บุญมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35635
  เด็กชายทวีศักดิ์
แบนจันถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35636
  เด็กชายทศพล
ทิจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35637
  เด็กชายทักษิณ
หน้าไม้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35641
  เด็กชายเธียรวิทย์
แผดศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35644
  เด็กชายพลาธิป
พาลีขันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35645
  เด็กชายพิเชษฐ์
ทองธิยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35646
  เด็กชายพีระวัฒน์
มูลประโคนชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35648
  เด็กชายยศกฤต
โสภณวิศาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35653
  เด็กชายศุภนิจ
บุญพิมพ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35655
  เด็กชายศุรสิทธิ์
กางมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35662
  เด็กหญิงกัลยรัตน์
ฉอ้อนโฉม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35663
  เด็กหญิงชนิกานต์
กังวลงาน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35665
  เด็กหญิงนลินอร
เส็งประสาร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35666
  เด็กหญิงปภพร
เผือกชาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35667
  เด็กหญิงพัชธนันท์
อินเปีย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35668
  เด็กหญิงสิรินภา
จันทร์หอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35671
  เด็กชายกวิน
ขจรบุญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35685
  เด็กชายพิชชากร
คงนิล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35689
  เด็กชายภูริทัต
กล่ำใย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35699
  เด็กชายอธิภัทร
ขวัญคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35700
  เด็กชายอภิสิทธิ์
ไชยมงคล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35703
  เด็กหญิงกชวรรณ
การสันทัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35704
  เด็กหญิงเกษนภาภรณ์
เอกกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35705
  เด็กหญิงจิตตรา
เวียงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
35706
  เด็กหญิงจิรชยา
ใจหล้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35707
  เด็กหญิงชลลดา
คล้ายชนที
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
30
35708
  เด็กหญิงชวัลลักษณ์
กุลประสงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35710
  เด็กหญิงณัฐกานต์
สีตาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35711
  เด็กหญิงธัญลักษณ์
วันมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35714
  เด็กหญิงภัทราพร
ทะปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
35719
  เด็กชายชัยธวัช
โภคทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
35748
  เด็กชายสุทธิศักดิ์
พลอยเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35759
  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
นิ่มทับ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35760
  เด็กหญิงอัษราภัค
แก้วสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35767
  เด็กชายชนชนม์
พุทธานุกรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35769
  เด็กชายไชยวัฒน์
ประไพวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35799
  เด็กหญิงกัญญารัตน์
ทองถวิล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35800
  เด็กหญิงคีตพร
แซ่ไล้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35801
  เด็กหญิงธนาภา
สุ่มคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35805
  เด็กหญิงหวันยิหวา
อ้นอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
44
35828
  เด็กชายภาคิน
กลิ่นประทุม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
45
35845
  เด็กหญิงชานิสา
สุขรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
46
35848
  เด็กหญิงพิมธิฌา
พงศ์ธาดาพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง