รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35487
  เด็กชายกฤษฎิ์ติภูมิ
จันเสนา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
35488
  เด็กชายกฤษณะวิชญ์
ธรรมยัติวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35489
  เด็กชายกษิดิศ
มั่นเจ๊ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35491
  เด็กชายกิตติธัช
ตุงคะเเตชะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
35493
  เด็กชายเจษฎา
เณรเนือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35495
  เด็กชายฐิติพันธุ์
ใจรังกา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35498
  เด็กชายณัฐนนท์
จุ้ยสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35500
  เด็กชายธนกฤต
แป้นพรหม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35501
  เด็กชายธนิน
ต่ายลำยงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
10
35507
  เด็กชายปุณยวัจน์
ศรีลา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35509
  เด็กชายพีระศักดิ์
เพียสนิท
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35510
  เด็กชายภัทรพล
มาประกอบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35518
  เด็กชายศุภวิชญ์
สีคมขำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35520
  เด็กชายสรศักดิ์
ตวงรักษา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35521
  เด็กชายสิรภพ
มากมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35522
  เด็กชายสุกฤษฎิ์
หวันมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
35533
  เด็กชายเขตต์ตวัน
คำอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
35535
  เด็กชายณัฐกมล
อินสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35536
  เด็กชายณัฐชนน
ละลี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35538
  เด็กชายธนธัส
ชำนิการขาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35539
  เด็กชายธราเทพ
เนตรบุญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
22
35541
  เด็กชายนิธิศ
สุนทราภา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35542
  เด็กชายนิพพิชญน์
ทองประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35547
  เด็กชายภานุศักดิ์
ขุนอินโพธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
25
35548
  เด็กชายภูมินทร์
ชัยสฤษฎ์กุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35549
  เด็กชายภูรินทร์
อินทร์ทรา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35555
  เด็กชายวีรภัทร
ทองก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35556
  เด็กชายศิรสิทธิ์
เพิ่มพูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
29
35558
  เด็กชายสุพชรัตน์
ขันทนิยม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35577
  เด็กชายกฤตนู
ทาแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35583
  เด็กชายเกียรติกุล
วงศ์วิเศษ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
32
35585
  เด็กชายเจษฎา
สังข์ไทย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35588
  เด็กชายณรงค์ศักดิ์
จันทร์หงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
34
35593
  เด็กชายธนวัฒน์
ชมเชย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35594
  เด็กชายธนเศรษฐ์
คาถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35595
  เด็กชายธนัชชา
เผื่อนยิ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35596
  เด็กชายธราเทพ
ใจวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35598
  เด็กชายปฏิภัทร
ชาวสมุทร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35600
  เด็กชายพสุ
อิ่มเพ็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35604
  เด็กชายภัทรกร
เสน่หา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35617
  เด็กหญิงภิญญาภัทร
จิตดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35620
  เด็กหญิงศิริขวัญ
มั่นประสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35709
  เด็กหญิงชาลิสา
เรืองพุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
44
36037
  เด็กหญิงสาวิตรี
สุวรรณชาตรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง