รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36113
  เด็กชายกฤษฎา
ปินะสุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36120
  เด็กชายญาณพัฒน์
สร้อยจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36122
  เด็กชายณฐกร
ไชยพรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36123
  เด็กชายณัฎฐนันท์
เชื้ออินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
36126
  เด็กชายนที
ปินตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
36128
  เด็กชายปิติภัทร
มีเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36132
  เด็กชายภูวเดช
ธีระแนว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36135
  เด็กชายสุธนัย
รักษ์จิตรานุสรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36137
  เด็กชายอินทนิล
กันทะยศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36138
  เด็กหญิงกานติมา
รุ่งเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36142
  เด็กหญิงชนันธร
มาดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36143
  เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช
จงเทพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36145
  เด็กหญิงณัฐณิชา
แสงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36151
  เด็กหญิงสิรินดา
ปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36152
  เด็กหญิงสุนทรี
ธรรมรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36155
  เด็กชายกิตติศักดิ์
รักษ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36165
  เด็กชายนิติธร
เย็นยอดวิชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36166
  เด็กชายปวริศ
ทับวอ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
36167
  เด็กชายปัญญาพล
แสงอาวุธ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36168
  เด็กชายพงศธร
ฉุยฉาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36175
  เด็กชายวชิรวิทย์
คงนุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36176
  เด็กชายวราเมธ
เตมีศักดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36180
  เด็กหญิงกฌิตา
พิลาสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36183
  เด็กหญิงธนพร
คุ้มอักษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36185
  เด็กหญิงปณิตา
บู่ตั้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36187
  เด็กหญิงพิชชญา
เรืองศิลป์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36191
  เด็กหญิงสิรินภา
ใสยิ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36197
  เด็กชายชาคริต
เนตรขันทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36199
  เด็กชายเดชสกล
นวลมะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36204
  เด็กชายปุณณพัฒน์
นวลมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36206
  เด็กชายพงศกร
นกแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36209
  เด็กชายภูธเนศ
วัดเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36211
  เด็กชายชิรกานต์
พาสุริยันต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36212
  เด็กชายวชิรภัทร
แสงรอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36214
  เด็กชายวรเมธ
ตุนาค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36217
  เด็กชายศุภวิชญ์
เข้มแข็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
36220
  เด็กชายสุริยา
มาใกล้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36222
  เด็กชายอานุภาพ
แก้วเฉลิมทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
36223
  เด็กชายอิทธิชัย
อะนันต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
36229
  เด็กหญิงณัฐริณีย์
อิ่มเอิบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
41
36232
  เด็กหญิงอธิชา
ทานะขันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง