รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35490
  เด็กชายกันต์ศักดิ์
หอมบุปผา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35497
  เด็กชายณพิชญ์
จันทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3
35499
  เด็กชายทรงภพ
คำสวรรค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35502
  เด็กชายธีธัช
ฉัตรสุนทโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35504
  เด็กชายนนทพัทธ์
ศรีวชิรานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35505
  เด็กชายนันทนัช
แสงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35508
  เด็กชายพิชญุตม์
นาคพริก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35511
  เด็กชายภูมินริศร์
สิงห์ปั้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35531
  เด็กหญิงอรนภา
เกิดอ่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35532
  เด็กชายกษิดิศ
สังข์มา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
35540
  เด็กชายนิติศักดิ์
ใจยาทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35543
  เด็กชายปฏิภาณ
เทพอาจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35544
  เด็กชายพงศธร
โหมดพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35545
  เด็กชายพงศภัค
ทองมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35546
  เด็กชายภัทรพล
คงอภัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
35550
  เด็กชายเมธิชัย
ดอกไม้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
35552
  เด็กชายรัชชานนท์
โอ่งอิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35553
  เด็กชายวงศธร
หิรัญงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
19
35554
  เด็กชายวิศวินท์
เขาดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35557
  เด็กชายสุธนัย
กลับใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35559
  เด็กหญิงกรกนก
ขำดำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35563
  เด็กหญิงนวรัตน์
จันทร์วิจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35564
  เด็กหญิงน้ำฝน
กันพรหม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
35567
  เด็กหญิงพัตรพิมล
สายมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
25
35571
  เด็กหญิงวธัญญา
แก้วศรีหาวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35572
  เด็กหญิงศศิปรียา
เคนวิเศษ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
35578
  เด็กชายกฤษณพงษ์
เกตุแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35580
  เด็กชายกันต์ธาดา
คำขาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35582
  เด็กชายกิตติพิชญ์
ดีคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35587
  เด็กชายชวัลวิทย์
หน่อแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35589
  เด็กชายณัฎฐาการณ์
นันชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35590
  เด็กชายณัฐวัฒน์
มิลหล้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35592
  เด็กชายธนบดี
นวนสีใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35597
  เด็กชายเนติภัทร
สิงห์ประพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
35599
  เด็กชายพชร
นิ้มศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35601
  เด็กชายพัชรดนัย
แซ่เฮง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
37
35603
  เด็กชายพีรณัฐ
รอดประทับ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
35605
  เด็กชายภูวนาท
บูรณตระกูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
35606
  เด็กชายวชิรวิทย์
จอมทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35607
  เด็กชายวุฒิภัทร
นามโชติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35608
  เด็กชายศุภรักษ์
เล็กอุทัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35610
  เด็กชายสุรชัย
สุขสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35611
  เด็กหญิงกีรติกร
สอดโคกสูง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
44
35618
  เด็กหญิงวรัญญา
บำเพ็ญพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
45
35622
  เด็กหญิงสุภารัตน์
ก้อนพล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง