รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35492
  เด็กชายจิรโชติ
เกษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35494
  เด็กชายชัชติภูมิ
อุ่นเอมใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35503
  เด็กชายธีรพร
เหมืองหม้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35506
  เด็กชายเนติธร
กันทานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35513
  เด็กชายรพีภัทร
จันทร์แย้มสงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35514
  เด็กชายรัณฌาย์
ชัยประพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35515
  เด็กชายวีรภัทร
โภคารัตน์กุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35516
  เด็กชายวีรภาพ
เพ็งปั้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
35517
  เด็กชายศักรินทร์
สุวิลาวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35519
  เด็กชายสมศักดิ์
ศักดิ์พิบูลย์ชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35523
  เด็กหญิงกมลวรรณ
ทุ้ยแป
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35524
  เด็กหญิงณัฐฐากานต์
ไชยสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35525
  เด็กหญิงณัฐนันท์
แก้วทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35526
  เด็กหญิงณัฐนิชา
พาสพิษณุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35527
  เด็กหญิงธนธรรณ์
ทองศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35528
  เด็กหญิงธนัชญา
เหลี่ยมเทศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35529
  เด็กหญิงปัญญพร
บุญอยู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35530
  เด็กหญิงพรชนก
ใฝ่ใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35534
  เด็กชายคณนาถ
แก้วมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35537
  เด็กชายแดนสยาม
สั่งการ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35551
  เด็กชายยุทธศาสตร์
จันทร์คำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35560
  เด็กหญิงขวัญฉัตร
พลสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35562
  เด็กหญิงธันย์ชนก
พุ่มอรัญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35565
  เด็กหญิงปฏิมากร
ตุ้มขาว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35566
  เด็กหญิงปานไพลิน
กิ่งวิสิทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35568
  เด็กหญิงแพรวตา
เรืองศิลป์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
27
35569
  เด็กหญิงภัทราภา
ทองทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35570
  เด็กหญิงมาลินี
บุญมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35573
  เด็กหญิงศิรดา
สกุลงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35574
  เด็กหญิงสรัลพร
พลิกศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35575
  เด็กหญิงสวิตตา
ล่ามแขก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35576
  เด็กหญิงสุทธิกานต์
กัมพลพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35579
  เด็กชายกษิดิศ
วิทยอาภา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35581
  เด็กชายกิตติพงศ์
เกตุวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35584
  เด็กชายจิรัฏฐ์
หล่อเลิศธรรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35586
  เด็กชายชนธีร์
สีสัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35591
  เด็กชายณัฐวุฒิ
สมจิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35602
  เด็กชายพันธวัช
พัดเทพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
39
35609
  เด็กชายศุภวิช
รัฐธรรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35612
  เด็กหญิงเกศเพชร
คลังเพชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
35613
  เด็กหญิงณัฐจิรา
แปงการิยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35614
  เด็กหญิงพิไลวรรณ
ทองนัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35615
  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
กรศรีประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
44
35616
  เด็กหญิงภัสสร
เอี่ยมสนาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
45
35619
  เด็กหญิงวิริษา
คำอ้าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
46
35621
  เด็กหญิงศิลป์ศุภา
ตันคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง