รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35410
  เด็กชายชัยธวัช
แก้วกองทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35412
  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
โพธิ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35413
  เด็กชายณัฐภูมิ
กาทองทุ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35414
  เด็กชายทัตต์ดนัย
บุญเอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35416
  เด็กชายธนากร
จันทร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35418
  เด็กชายนราวิชญ์
ศรีเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35420
  เด็กชายพิสิษฐ์
ทรกัณฑ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35422
  เด็กชายภาณุวัฒน์
สมโภชน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
35429
  เด็กหญิงกนกพิชญ์
สวัสดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35436
  เด็กหญิงณัฐวดี
ปรางค์จันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35439
  เด็กหญิงธนัญญา
ทิพย์พรหม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
12
35442
  เด็กหญิงพรรัมภา
ประเสริฐกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35444
  เด็กหญิงสุภนิดา
ปาด้วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35448
  เด็กชายชนิตพล
พรหมชนะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35449
  เด็กชายฑีฆายุ
มูลเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35450
  เด็กชายณธศร
มงคลสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35451
  เด็กชายณัฐนนท์
ม่อมดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35452
  เด็กชายณัฐวุฒิ
สังคารัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35453
  เด็กชายธนกฤต
ศรีวิโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35454
  เด็กชายธนภัทร
ชูถึง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35455
  เด็กชายธิติวุฒิ
เพ็งทา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35456
  เด็กชายธีรภัทร
ภู่ระย้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35457
  เด็กชายธีรเมธ
ทองมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35458
  เด็กชายพงศกร
รอดพวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35459
  เด็กชายพงศ์พิทักษ์
รอดพุฒ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
26
35460
  เด็กชายพัทธดนย์
เขมนิพัทธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35461
  เด็กชายภาสวีร์
แนวพิชิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
35463
  เด็กชายรชต
ผลวัฒนา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35464
  เด็กชายวรัญชิต
พานิชย์วิลัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35465
  เด็กชายวันฤทธิ์
ไวทย์รุ่งโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
31
35466
  เด็กชายเวธน์วศิน
หฤทัยวิจิตรโชค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
35468
  เด็กชายสุรเชษฐ
ใจต่อตั้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35469
  เด็กชายอาชวินทร์
แดงกองโค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35471
  เด็กหญิงกันทิมา
กมลคุณานนท์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35472
  เด็กหญิงกานต์พิชชา
พิสัยสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35473
  เด็กหญิงเขมจิรา
พุกอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35474
  เด็กหญิงชญาดา
เข็มภู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35476
  เด็กหญิงชัญญา
ยั่งยืน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35480
  เด็กหญิงธิดากิตติ์
มากพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง