รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35713
  เด็กหญิงภวิกา
ทินประภาอร่าม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
35846
  เด็กหญิงเชษฐ์สุดา
นวลใส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
35847
  เด็กหญิงณัฏฐธิดา
ยอดถา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36257
  เด็กชายลัทธพงษ์
คำพุฒ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36301
  เด็กชายวิริทธิ์พล
เจิมเจริญสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36310
  เด็กหญิงสาริศา
อยู่ภักดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36317
  เด็กชายชินวร
หอยศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
8
36320
  เด็กชายณัฎฐพล
แปลกเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36322
  เด็กชายแทนคุณ
เยบ้านไร่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
36331
  เด็กชายพลวัฒน์
แสงแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36333
  เด็กชายพีรพัฒน์
ขันทะชา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36335
  เด็กชายมงคลศักดิ์
นิยมไทย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36339
  เด็กชายศวัสกร
มานะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36345
  เด็กชายอมรชัย
ขันอ้าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36346
  เด็กชายอริญชัย
แก้วมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36347
  เด็กชายเอกศิลป์
เชื้อน่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36360
  เด็กชายณัฐกิตติ์
สีแก้วมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
36366
  เด็กชายธนวัฒน์
ชุ่มกลิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36370
  เด็กชายนพวิชญ์
ฤกษะเสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36371
  เด็กชายปุญญพัฒน์
จันทร์แป้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36375
  เด็กชายรวิรุจ
แสวงรุจิธรรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36377
  เด็กชายวรวิช
น้อยศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36386
  เด็กหญิงชมพูนุช
เหมือนเพ็ชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
36393
  เด็กชายกิตติศักดิ์
มาประกอบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
25
36394
  เด็กชายชนกันต์
ภู่พันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
36396
  เด็กชายณัฐวุฒิ
อ้นทุ่งยั้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36397
  เด็กชายธนกฤต
สหปัญญาวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36398
  เด็กชายธนาคิม
ฉิมอยู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36402
  เด็กชายปรเมษฐ์
เผื่อแผ่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36403
  เด็กชายปัณณฑัต
ร่องพืช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36407
  เด็กชายพิเชฐ
ทองมีศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36409
  เด็กชายภีรพล
สุบรรณา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36410
  เด็กชายภูริภัทร
เทียนหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36412
  เด็กชายระพีพัทร์
มั่นอิ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36413
  เด็กชายรัตนบดินทร์
กัลยาณมิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36414
  เด็กชายเลิศทรัพย์
เที่ยงฟัก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
37
36416
  เด็กชายวิทวัส
ม่วงทิม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36423
  เด็กชายสิริภัคพลท์
สุ่มเกิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36424
  เด็กชายสุทธพันธุ์
มีชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36428
  เด็กชายอนวัฒน์
กลับน่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
37227
  เด็กชายรัฐศาสตร์
มีรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
37228
  เด็กชายเอเชีย
เสาวภา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
37231
  เด็กชายนนธวัฒน์
เนียมพูลทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง