รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35626
  เด็กชายจิราเดช
อินนัดดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
35627
  เด็กชายจิรพัส
แสงเทียน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
3
35633
  เด็กชายณิชนนท์
รอดทองดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35640
  เด็กชายธีรภพ
พรหมลา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35656
  เด็กชายสิรภพ
เกิดมั่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
6
35715
  เด็กชายคมชาญ
ครุธแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35718
  เด็กชายจิรพนธ์
แสงเทียน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
8
35724
  เด็กชายณัฐวุฒิ
ละอองอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
35727
  เด็กชายธนพล
เกิดมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35728
  เด็กชายธนเทพ
มีสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35736
  เด็กชายพิสิฐ
แตงแจ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35737
  เด็กชายภาคิน
ชูจุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35739
  เด็กชายวันพิชิต
จันทร์น้ำท่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
35744
  เด็กชายศิรวิชญ์
ตุ้ยป้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
35747
  เด็กชายสรศักดิ์
แสงดาว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35752
  เด็กชายอภิรักษ์
คุณารัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
17
35764
  เด็กชายกิติกร
เรือนคุ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
35770
  เด็กชายณรงค์เดช
เชียงสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
35773
  เด็กชายธนดล
ไชยเมืองเลน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35774
  เด็กชายธนพันธุ์
ธนะเพทย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
35778
  เด็กชายนรภัทร
ชูสกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35780
  เด็กชายบดีศร
คลังวิเชียร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4   ครั้ง
23
35787
  เด็กชายภัทรกร
มานุ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35788
  เด็กชายภาณุวิชญ์
พุทธิมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
35793
  เด็กชายวิศรุต
พันธุ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
35796
  เด็กชายสหภาพ
ยิ้มแฉล้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35798
  เด็กชายอัมรินทร์
มีปิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35808
  เด็กชายคณุตย์
วิฑูรทัศน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
35809
  เด็กชายจักรกฤษณ์
โพธิ์ใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
35810
  เด็กชายจักรภพ
สรงสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
35814
  เด็กชายติณณภพ
ทิพย์โกมล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35818
  เด็กชายบูรณศักดิ์
วัฒนาสกุลเกียรติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
35820
  เด็กชายปณิธิ
อิ่มชาลี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35822
  เด็กชายพงศกร
ปัญญาภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35826
  เด็กชายพีรพงษ์
แสงสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35827
  เด็กชายพุฒิพงศ์
ศรีวงค์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
35833
  เด็กชายยุทธชัย
เพียรโชคดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
35836
  เด็กชายศิวกร
จันทร์เจ๊ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
35837
  เด็กชายศิวนาถ
จันทร์เจ็ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35838
  เด็กชายศุภวิชญ์
จิตพิไล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
41
35840
  เด็กชายสิริพงษ์
ปลั่งศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
42
35843
  เด็กชายอรรถพล
ศิริเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
43
35994
  เด็กชายนคร
คำทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
44
35995
  เด็กชายอภิสิทธิ์
สอนกำเนิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
45
36018
  เด็กชายธนชาติ
หอมคำวะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง