รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36042
  เด็กชายกนกไผท
กาวี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2
36043
  เด็กชายก้องภพ
วันแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
3
36044
  เด็กชายกิตติพัศ
ปั้นจาด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
36047
  เด็กชายทศธรรม
พิญญาพงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
36048
  เด็กชายธนโชติ
นิลพานิช
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
6
36049
  เด็กชายนราวิชญ์
บุญเกิด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36053
  เด็กชายปัณณวัฒน์
ค้ำชู
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
8
36055
  เด็กชายพงศธร
ยากองโค
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36056
  เด็กชายพีรภัทร
พรมบ่อ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36057
  เด็กชายภาคภูมิ
คงนุ่น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11
36058
  เด็กชายภูมิภัทร
อินมูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36063
  เด็กชายไอยรา
วัฒนพงศ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
13
36064
  เด็กหญิงกชญดา
จันทรสุวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
14
36065
  เด็กหญิงกชพร
เหล็กคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36067
  เด็กหญิงธนกานต์
อมรรัตนกุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
16
36069
  เด็กหญิงนัทธมน
ศักดิ์ศรชัย
16-05-2019
 
1   ครั้ง
2   ครั้ง
3   ครั้ง
17
36070
  เด็กหญิงพรรณพัชร
ขอสวัสดิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36071
  เด็กหญิงพวงชมพู
อยู่อิ่ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
36072
  เด็กหญิงพิมพ์แพรวา
พุทธรักษ์ขิต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
20
36073
  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
จันทระพงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36074
  เด็กหญิงราชาวดี
สอนสังข์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36075
  เด็กหญิงวิไลลักษณ์
พลชา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
23
36076
  เด็กหญิงสุทัตตา
ก้อนเครือ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
36077
  เด็กหญิงอมรรัตน์
ตรุษศาสตร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
7   ครั้ง
25
36079
  เด็กชายกิตติพัฒน์
ต้องไม้
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36086
  เด็กชายธีระภัทร
เทพทองคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
27
36102
  เด็กหญิงกษมา
ปาด้วง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36103
  เด็กหญิงฐิติมา
ชูเอียด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
29
36104
  เด็กหญิงณัชชา
จิรภัคโภคิน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
36105
  เด็กหญิงเปมิกา
อ้วนสะอาด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36106
  เด็กหญิงพรรวษา
ทองกระสัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36108
  เด็กหญิงศิรกาญจน์
ดีมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
36109
  เด็กหญิงสุกฤตา
บัวสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36110
  เด็กหญิงสุพรรษา
ยาวงษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36112
  เด็กหญิงอรณิชา
อ่อนวงค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง