รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
35407
  เด็กชายกิตตินันท์
ท้าวอาศา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
35408
  เด็กชายคงกระพัน
ดอนท้วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
35409
  เด็กชายคณิน
น้อยศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
35411
  เด็กชายฐานพัฒน์
สุขเสริมศาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
35415
  เด็กชายธนทรัพย์
เอ็บมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
35417
  เด็กชายธีร์พัฒน์
ก้อนอาทร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
35421
  เด็กชายภาณุพงษ์
คำคุ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
35423
  เด็กชายโภไคย
โภคาทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
35424
  เด็กชายยสินทร
เกิดอ่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
35425
  เด็กชายรชต
คณิตปัญญาเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
35426
  เด็กชายศุภกร
ท้าวทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
35427
  เด็กชายอธิชา
ก้อนเครือ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
35428
  เด็กหญิงกนกพร
ทองเพ็ชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
35430
  เด็กหญิงกุลนิษฐ์
ขนิษฐบุตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
35431
  เด็กหญิงขวัญชนก
ศรีนิลทิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
35432
  เด็กหญิงจิณห์นิภา
เจริญเกษมวิทย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
35433
  เด็กหญิงญาณิศา
พรหมแก้วต่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
18
35434
  เด็กหญิงณญาตา
สีหโรจน์ภูวดล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
35435
  เด็กหญิงณัชชา
จารีต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
35437
  เด็กหญิงณิชา
บุญแสง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
35438
  เด็กหญิงดุสิตา
อินสัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
35440
  เด็กหญิงบุญรดา
ทิทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
35441
  เด็กหญิงปราณปรียา
ศรียอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
35443
  เด็กหญิงพัทธญา
บุญนิล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
25
35445
  เด็กหญิงสุวภัทร
นพรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
35446
  เด็กหญิงอธิชา
บุญเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
35447
  เด็กชายไกรษรสีหะ
กองแสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
35462
  เด็กชายยศภัทร
เกตุวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
35467
  เด็กชายสิรภพ
พร้อมญาติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
35470
  เด็กหญิงกชนิภา
บูรณะพิมพ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
35475
  เด็กหญิงชลลดา
เธียรเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
35477
  เด็กหญิงญาณินท์
เถื่อนทัพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
33
35478
  เด็กหญิงณัฐฐิธิดา
ไทยเก่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
35479
  เด็กหญิงธัญชนก
ไชยสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
35481
  เด็กหญิงนภัสวรรณ
เพียรพัฒนรัฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
35482
  เด็กหญิงเบญญาภา
ถุงแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
35483
  เด็กหญิงวันวิสาข์
จินดาขันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
35484
  เด็กหญิงวิชญาพร
แก้วพูลปกรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
35485
  เด็กหญิงศศิภา
จันทร์ยวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
35486
  เด็กหญิงสุธีกานต์
สัญจร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง