รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36353
  เด็กชายกฤตธาดา
สาหร่าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36354
  เด็กชายชัยชนะ
แพรปราณีต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36355
  เด็กชายญาณกร
บุญแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4
36356
  เด็กชายฐัพกฤษณ์
อิสริยยศปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36357
  เด็กชายณฐวรรธ
คิดอ่าน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36358
  เด็กชายณัชนนท์
เอื้อเฟื้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36359
  เด็กชายณัฐกฤต
เทพพา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36360
  เด็กชายณัฐกิตติ์
สีเเก้วมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
36361
  เด็กชายณัฐชัย
นาคเหล็ก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36362
  เด็กชายณัฐภูมิ
เทพอาวุธ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36363
  เด็กชายณัฐวุฒิ
บุญธูป
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36364
  เด็กชายตะวัน
บุญธูป
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36365
  เด็กชายธนดล
สุขก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36366
  เด็กชายธนวัฒน์
ชุ่มกลิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36367
  เด็กชายธนากร
ใสนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
16
36368
  เด็กชายธนาธิป
มีเหมือน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
36369
  เด็กชายธีรเมธ
ป้อมหิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36370
  เด็กชายนพวิชญ์
ฤกษะเสน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
19
36371
  เด็กชายปุญญพัฒน์
จันทร์แป้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36372
  เด็กชายพชรพล
ขับร้อง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36373
  เด็กชายพลพรรธน์
จูสิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36374
  เด็กชายภัทรพล
คงมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36375
  เด็กชายรวิรุจ
แสวงรุจิธรรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36376
  เด็กชายรัฐภูมิ
ยิ้มพรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36377
  เด็กชายวรวิช
น้อยศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36378
  เด็กชายวศิน
คตสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36379
  เด็กชายวิชยุตม์
สมานทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36380
  เด็กชายศิวดล
ท่าพริก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
29
36381
  เด็กชายสหัสศวรรษ
คำมิ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
36382
  เด็กชายสิรพัฒน์
ทิพย์แก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36383
  เด็กชายอดิศร
ขันเอีย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36384
  เด็กชายเอกยุทธ
ใสยิ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36385
  เด็กหญิงเกวลิน
โฮ่ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36386
  เด็กหญิงชมพูนุท
เหมือนเพ็ชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36387
  เด็กหญิงนันทิญา
พุ่มหมัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
36
36388
  เด็กหญิงบัณฑิตา
เเสงทินกร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36389
  เด็กหญิงปริชญา
สีแล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36390
  เด็กหญิงปิยพัทน์
สดนามอญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36391
  เด็กหญิงสิริวรรณ
สนิทรัมย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
40
36392
  เด็กหญิงสุขพรรณษา
ทับเกษม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง