รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36313
  เด็กชายกฤตยชญ์
คำหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36314
  เด็กชายไกรวิชญ์
ทั่งรอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36315
  เด็กชายจารุเดช
พระฝ่าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36316
  เด็กชายเจตนิพัทธ์
ศิริแข็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36317
  เด็กชายชินวร
หอยศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
6
36318
  เด็กชายชิษณุชา
ทองชั้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36320
  เด็กชายณัฎฐพล
แปลกเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36321
  เด็กชายณัฐภัทร
ดู่ผัด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36322
  เด็กชายแทนคุณ
เยบ้านไร่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
36323
  เด็กชายธนกฤต
ธีระแนว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36324
  เด็กชายธนบดี
สวัสดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36325
  เด็กชายธรรมกร
ครันดอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36326
  เด็กชายนครินท์
ใจพระ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36327
  เด็กชายนพกร
อินเพ็ชร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7   ครั้ง
15
36328
  เด็กชายบรรณสรณ์
พุกใหญ่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
36329
  เด็กชายปธานิน
ขวัญมุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36330
  เด็กชายปุญญพัฒน์
สุวรรณรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36331
  เด็กชายพลวัฒน์
แสงแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36332
  เด็กชายพัชรพล
เพ็งดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
20
36333
  เด็กชายพีรพัฒน์
ขันทะชา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36334
  เด็กชายภูรีภัทร
ภานผา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36335
  เด็กชายมงคลศักดิ์
นิยมไทย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36336
  เด็กชายวัลย์ชนน
สิทธิอาจณรงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36337
  เด็กชายเวชพิสิฐ
ตระกูลสว่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36338
  เด็กชายศฐวรรษ
รังษีรุ่งเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36339
  เด็กชายศวัสกร
มานะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36340
  เด็กชายศิรชัช
วราศิลป์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36341
  เด็กชายศิราชาติ
แหยมคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36342
  เด็กชายศุภโชค
ใจสุบรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36343
  เด็กชายสุประดิษฐ์
ยาวีระ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36344
  เด็กชายอภิสิทธิ์
สมสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36345
  เด็กชายอมรชัย
ขันอ้าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36346
  เด็กชายอริญชัย
เเก้วมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36347
  เด็กชายเอกศิลป์
เชื้อน่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36348
  เด็กหญิงกาญจนา
สหาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36349
  เด็กหญิงธัญญรัศม์
พงษ์กษิดิ์เดช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
36350
  เด็กหญิงบัณฑิตา
มากบำรุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36351
  เด็กหญิงสุพิชญา
แก้วเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36352
  เด็กหญิงอาทิตยา
อุดทาสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง