รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36826
  เด็กชายกรวิชญ์
ม่วงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36827
  เด็กชายกิตชฎา
คำมะรัก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36828
  เด็กชายขรรค์ชัย
อินทาไร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36829
  เด็กชายคณาธิป
ปินตากุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36830
  เด็กชายจิรกิตต์
ท้าวอาศา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36831
  เด็กชายณัฐสิทธิ์
มาก่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36832
  เด็กชายเด่นภูมิ
ชัยยะคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36833
  เด็กชายทรงกลด
ฟองแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36834
  เด็กชายธนกฤต
รู้ด่านกลาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36835
  เด็กชายธนดล
ขวัญเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36836
  เด็กชายธนัทเดช
พรมอินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36837
  เด็กชายธนันท์รัฐ
เเก้วประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36838
  เด็กชายธีธัช
คงทน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36839
  เด็กชายนราธิป
สารวัดถี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36840
  เด็กชายบุญฤทธิ์
สายมายา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36841
  เด็กชายพรพิพัฒน์
เจียมยุทธการณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36842
  เด็กชายพัฒนากฤษณ์
อ่อนคง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36843
  เด็กชายพุฒิพงศ์
เกตุทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36844
  เด็กชายภาคิน
ชวธนาธิคุณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36845
  เด็กชายภานุวัฒน์
สีชุ่มใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36846
  เด็กชายภาสกร
นาแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36847
  เด็กชายภูวดล
เงินเชื้อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36848
  เด็กชายเมทาสิทธิ์
อัปหัง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36849
  เด็กชายวชิรวิชญ์
ฉายชื่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36850
  เด็กชายวชิรวิทย์
อ่อนศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36851
  เด็กชายวทันย์
กุหลาบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36852
  เด็กชายศรัณยู
บุญจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36853
  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
ตันทิพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36854
  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เพ็ชรล้อมทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36855
  เด็กชายศุภชัย
เชื่อมศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36856
  เด็กชายศุภณัฐ
คำมาตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36857
  เด็กชายสุภภูริ
พลจัตุรัส
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36858
  เด็กชายอชิตพล
ยาน้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36859
  เด็กหญิงกรวรรณ
จันทร์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36860
  เด็กหญิงกัญญาวีร์
พวงใหม่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36861
  เด็กหญิงณัฐสุดา
ทานา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36862
  เด็กหญิงนิภาสิริ
เสือโฮก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36863
  เด็กหญิงพิมพ์ชนก
อินสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36864
  เด็กหญิงพุธตราภา
ทองเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36865
  เด็กหญิงภคพร
เสือจงภู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง