รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36273
  เด็กชายกิตติชัย
สอนพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36274
  เด็กชายกีรติ์ภัทร
ทนุธรรมพิทักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36275
  เด็กชายโกเมต
คำขันตี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36276
  เด็กชายจักรวุฒิ
คำเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36277
  เด็กชายจิรพงศ์
อารยพิทยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36278
  เด็กชายเจษฎา
ภู่กัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36279
  เด็กชายชาญณรงค์
เรืองฤทธิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36280
  เด็กชายชาญณรินทร์
ทองเลิศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36281
  เด็กชายชิษณุชา
เต๋จ๊ะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36282
  เด็กชายไชยภัทร
ถุงคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36283
  เด็กชายญาณพล
เทพสาธร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36284
  เด็กชายฐปนรรฆ์
ทิพย์เลิศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36285
  เด็กชายณภัทร
สายจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36286
  เด็กชายณัฐภัทร
คล้ายโพธิ์ศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36287
  เด็กชายเดชดนัย
ชัยมงคล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36288
  เด็กชายแทนบุญ
วิชัยขัทคะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
36289
  เด็กชายธนภัทร
ช่วยศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36290
  เด็กชายธนภัทร
ศุภเจริญลาภ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36291
  เด็กชายธนาธิป
ไชยเมืองเลน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36292
  เด็กชายนันทสิทธิ์
ศรีลับแล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36293
  เด็กชายประกฤษฎิ์
อินช้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36294
  เด็กชายประภาวิชย์
มีเชย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36295
  เด็กชายพนม
เรืองศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36296
  เด็กชายพัชรพล
ทองศรีอ้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36297
  เด็กชายภคพงษ์
พ่วงคุ้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36298
  เด็กชายภูมิพัฒน์
ปานบัวคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36299
  เด็กชายวชิรวิทย์
โพธิ์ดง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36300
  เด็กชายวรศักดิ์
ทองเลิศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36301
  เด็กชายวิริทธิ์พล
เจิมเจริญสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36302
  เด็กชายศุภณัฏฐ์
เคยเห็น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36303
  เด็กชายหิรัญ
เล็กคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36304
  เด็กชายอธิปไตย
ตันพานิช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
33
36305
  เด็กชายเอกภพ
อุสาใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36306
  เด็กชายเอกาทร
เผือกชาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36307
  เด็กหญิงกุลสตรี
เทพอุด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36308
  เด็กหญิงธนสร
สะโตทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
37
36309
  เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ยศต๊ะสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
38
36310
  เด็กหญิงสาริศา
อยู่ภักดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36311
  เด็กหญิงสุชานาถ
สายประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36312
  เด็กหญิงอริศรา
ดาราฉาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง