รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36233
  เด็กชายกนกชัย
จันทร์นิเวศน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36234
  เด็กชายกิตติศักดิ์
จิตตะกาญจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36235
  เด็กชายกุลธวัช
จิ๋วอยู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36236
  เด็กชายเกียรติศักดิ์
จิ๋วเข็ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
5
36237
  เด็กชายจักรวรรดิ์
ผากเปี้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36238
  เด็กชายชโยดม
ภูมิอรัญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36239
  เด็กชายณพงศกร
นาคประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36240
  เด็กชายณภัทร
เนียมจุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36241
  เด็กชายณัฐนนท์
ศรีทวี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
36242
  เด็กชายณัฐนิช
สืบธุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36243
  เด็กชายณัฐพงษ์
กาวิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36244
  เด็กชายติณณภพ
คำหลวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36245
  เด็กชายแทนคุณ
หอมเพียร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36246
  เด็กชายแทนคุณ
สนโต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36247
  เด็กชายธนชัย
จ้อยกลิ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
36248
  เด็กชายธนดล
พันธ์สอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36249
  เด็กชายธีธัช
จั่นแตง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36250
  เด็กชายธีร์ธวัช
ไชยโคตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
19
36251
  เด็กชายนรภัทร
วอนสร้อย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36252
  เด็กชายบุณริศร์
ทายา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36253
  เด็กชายบูรพา
สุวรรณประเสริฐ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36254
  เด็กชายพัชรพล
พิพิธภักดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
36255
  เด็กชายรชต
ศรีวิโรจน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36256
  เด็กชายรัฐภูมิ
จันทร์เหม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36257
  เด็กชายลัทพงษ์
คำพุฒ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36258
  เด็กชายวรพล
รัตนสกล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36260
  เด็กชายวัชรพล
ต่ายลำยงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36261
  เด็กชายวัชรภัทร
ชาตรีทัพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36262
  เด็กชายสุพรรณพรต
จันทร์มี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36263
  เด็กชายอรรถชัย
กุดคล้าย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36264
  เด็กหญิงจุฑารัตน์
ปานจอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36265
  เด็กหญิงชุติมณฑน์
กลิ่นทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36266
  เด็กหญิงนิศาชล
ทองนวล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36267
  เด็กหญิงปวีณ์นุช
อ่ำเคน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36268
  เด็กหญิงภัทรธิดา
พรหมบุญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36269
  เด็กหญิงวศินี
สังข์งิ้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36270
  เด็กหญิงวิบูลย์ศิริ
ธูปเมฆ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36271
  เด็กหญิงศิริรัตน์
ศรีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
39
36272
  เด็กหญิงอรประภา
พรมน้ำอ่าง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง