รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36786
  เด็กชายจิตตินัย
มั่นแย้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36787
  เด็กชายจิรวัฒน์
คำหลวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36788
  เด็กชายชยณัฐ
คร้ามทุ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36789
  เด็กชายณชพล
เฮียงก่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36790
  เด็กชายณรงค์ศักดิ์
คำปา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36791
  เด็กชายณัฐนันท์
กังวาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36792
  เด็กชายณัฐภัทร
ดวงรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36793
  เด็กชายณัฐภัทร
ขุนไกร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36794
  เด็กชายทีปทัศน์
บุคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36795
  เด็กชายธนกร
ยาวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36796
  เด็กชายธนเขตต์
เกิดสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36797
  เด็กชายธรรมวัตร
ปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36798
  เด็กชายนาราภัทร
นาครัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36799
  เด็กชายปัณณกานต์
สมพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36800
  เด็กชายพชรดนัย
ใจหลวง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36801
  เด็กชายพีระวัฒน์
หลงครุธ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36802
  เด็กชายมรรค
ชูจุ้ย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36803
  เด็กชายราเมศวร
ดำเนินยุทธ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36804
  เด็กชายวสิษฐ์พล
ศิริเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36805
  เด็กชายวันชนะ
สุปินตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36806
  เด็กชายศิรภัทร
ปราจักร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36807
  เด็กชายศุภเจษฎางค์
สว่างวงษ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36808
  เด็กชายสุรชัช
จำปาทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36809
  เด็กชายอลงกรณ์
ทองโสภา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36810
  เด็กชายอาติยะ
เลิกดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36811
  เด็กชายเอกอมร
มูลเงิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36812
  เด็กหญิงกนกวรรณ
ห้องเข้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36813
  เด็กหญิงกัญญาพัชร
มุ่ยพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36814
  เด็กหญิงกานต์กนก
คล้ายศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36815
  เด็กหญิงคุณัญญา
สุภานิตย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36816
  เด็กหญิงโชติกา
คงนุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36817
  เด็กหญิงฐิติมา
ทะปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36818
  เด็กหญิงนิจวรีย์
แก้วบุญมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36819
  เด็กหญิงปณิดา
ไหวฉลาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36820
  เด็กหญิงปราณปริยา
มาบวบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36821
  เด็กหญิงวิรัญชนา
อิสระรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36822
  เด็กหญิงศิริวิมล
วงศ์สุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36823
  เด็กหญิงสุดารัตน์
อินมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36824
  เด็กหญิงสุภาภรณ์
มีแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36825
  เด็กหญิงอรุโณทัย
ตะลันดา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง