รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36193
  เด็กชายก้องกิดาวรรธน์
เขียวสอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
36194
  เด็กชายจิรเดช
กลัดเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
36195
  เด็กชายชยานินทร์
ศรีสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4
36196
  เด็กชายชวกร
หรั่งเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36197
  เด็กชายชาคริต
เนตรขันทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36198
  เด็กชายณัฐวัฒน์
ธนะวงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36199
  เด็กชายเดชสกล
นวลมะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36200
  เด็กชายธนวัฒน์
ทองศาสตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
9
36201
  เด็กชายธเนศวร
ศรีทับทิม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36202
  เด็กชายธีธัช
นิติวรรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36203
  เด็กชายปัญญากร
แสงอาวุธ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36204
  เด็กชายปุณณพัฒน์
นวลมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
13
36205
  เด็กชายเปี่ยมโชค
พร้อมมิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36206
  เด็กชายพงศกร
นกแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36207
  เด็กชายพิชัย
สังฆพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
36208
  เด็กชายภัทรพงศ์
วรรณเสถียร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36209
  เด็กชายภูธเนศ
วัดเมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36210
  เด็กชายรังสิมันต์
วิเศษศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36211
  เด็กชายวชิรกานต์
พาสุริยันต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36212
  เด็กชายวชิรภัทร
แสงรอด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36213
  เด็กชายวชิราวุธ
ขวัญอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36214
  เด็กชายวรเมธ
ตุนาค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36215
  เด็กชายวิษณุ
มีผล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36216
  เด็กชายวุฒิภัทร
ทองตัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36217
  เด็กชายศุภวิชญ์
เข้มแข็ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
36218
  เด็กชายเศรษฐ์สพล
แสนบุญศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
36219
  เด็กชายสุรเชษฐ์
สุขสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36220
  เด็กชายสุริยา
มาใกล้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36221
  เด็กชายอริญชัย
ปิ่นทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36222
  เด็กชายอานุภาพ
แก้วเฉลิมทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36223
  เด็กชายอิทธิชัย
อะนันต์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36224
  เด็กชายอิสระ
พันธุ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36225
  เด็กหญิงกฤติยา
ศรีลา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36226
  เด็กหญิงชลิดา
จันทร์โต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
35
36227
  เด็กหญิงเชิญขวัญ
ศิริวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36228
  เด็กหญิงณัฐณิชา
สุขเณร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36229
  เด็กหญิงณัฐริณีย์
อิ่มเอิบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36230
  เด็กหญิงธนาภรณ์
บุญอิ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36231
  เด็กหญิงสุดารัตน์
ศรีภูมิ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36232
  เด็กหญิงอธิชา
ทานะขันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
41
36595
  เด็กชายอนันดา
เอื้อจิรกาล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง