รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36706
  เด็กชายเเน่นอน
สิงห์เนตร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
8   ครั้ง
2
36707
  เด็กชายกมัยธร
หอมบุปผา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36708
  เด็กชายกรวิชญ์
ทรัพย์เมือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
4
36709
  เด็กชายกฤษฎิ์
แซ่คู
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36710
  เด็กชายกิตติภัทธ์
ป๊อกเชื้อ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36711
  เด็กชายจิรภัทร
สมบุญใจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
7
36712
  เด็กชายชวกร
ไชยอิ่นคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36713
  เด็กชายชินภัทร
ประเสริฐ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
9
36714
  เด็กชายณัฐพงศ์
ดวงแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
36715
  เด็กชายณัฐวัฒน์
จันรุน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11
36716
  เด็กชายทักษ์ดนัย
ผัดเปิ้น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36717
  เด็กชายธนกร
ไชยธานี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36718
  เด็กชายธนกร
พอใจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
14
36719
  เด็กชายธนภูมิ
บริกูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
15
36720
  เด็กชายธราเทพ
เอี่ยมสกุลนิล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
16
36721
  เด็กชายนนทวัฒน์
สุทาใจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
17
36722
  เด็กชายบุญยเกียรติ
แตงสุวรรณ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
10   ครั้ง
18
36723
  เด็กชายปรมินทร์
ศรีสิทธิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8   ครั้ง
19
36724
  เด็กชายปัญญา
มิลหล้า
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
20
36725
  เด็กชายปัญญากร
เพิ่มพูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
21
36726
  เด็กชายปัณณวัฒน์
ถาคำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36727
  เด็กชายพิชัย
จบศรี
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
14   ครั้ง
23
36728
  เด็กชายพีรากร
คำมาก
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36729
  เด็กชายภาคิน
แสนใจมูล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
25
36730
  เด็กชายภูมิภา
พรมอินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36731
  เด็กชายรวิพล
ประเสริฐ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
27
36732
  เด็กชายวรวิทย์
อินดวง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36733
  เด็กชายวสุพล
ชัยอ่อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
29
36734
  เด็กชายสิทธิพร
เจริญทรัพย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
30
36735
  เด็กชายอภิโชค
ทับเกษม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12   ครั้ง
31
36736
  เด็กหญิงจารุภา
พรพิพัฒน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
32
36737
  เด็กหญิงจิรัชญา
อ่วมสั้น
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36738
  เด็กหญิงชนิภา
พรมมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36739
  เด็กหญิงณัฏฐวรรณ
หรรษไพบูลย์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36740
  เด็กหญิงธนัญชนก
สมหารวงค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
36
36741
  เด็กหญิงธารารัตน์
เชียงนวกุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36742
  เด็กหญิงเบญญาภา
ภูวิแสง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
38
36743
  เด็กหญิงพรสุข
หมื่นโฮ้ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
10   ครั้ง
39
36744
  เด็กหญิงพลอยรุ้ง
มาท้ายน้ำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
36745
  เด็กหญิงศิรินาฏ
ใสสีดา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง