รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36153
  เด็กชายกฤษกร
เลียวฤวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36154
  เด็กชายกษิธนัช
สุปัญโญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36155
  เด็กชายกิตติศักดิ์
รักษ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36156
  เด็กชายแก้วกล้า
แก้วเจริญตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36157
  เด็กชายคชาทัช
บุรชัยวราโชติ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36158
  เด็กชายจักรภัทร
จักรนารายณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36159
  เด็กชายฐิติพงษ์
อยู่บาง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36160
  เด็กชายณัฐชนน
เหม็นหวาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36161
  เด็กชายณัฐภูมิ
เป็งเนตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36162
  เด็กชายธนากร
เพ็ชรเเบน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36163
  เด็กชายธนิสร
แซ่ลิ้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36164
  เด็กชายนราวิชญ์
อินทร์มณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36165
  เด็กชายนิติธร
เย็นยอดวิชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36166
  เด็กชายปวริศ
ทับวอ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36167
  เด็กชายปัญญาพล
แสงอาวุธ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36168
  เด็กชายพงศธร
ฉุยฉาย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36169
  เด็กชายพงศ์พล
ตั้งศรีสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36170
  เด็กชายพงศ์ศิริ
เลียงกลกิจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36171
  เด็กชายพศิน
เสาวภา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36172
  เด็กชายภูริภัทร
พอสม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
36173
  เด็กชายมนัสนันท์
กิ่งแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36174
  เด็กชายรัฐนันท์
ปัญญาสงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36175
  เด็กชายวชิรวิทย์
คงนุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36176
  เด็กชายวราเมธ
เตมีศักดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36177
  เด็กชายศุภกร
ธนารวีวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36178
  เด็กชายศุภากร
แก้วพวงใหม่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36179
  เด็กชายอภิชาติ
ชื่นชุมพร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36180
  เด็กหญิงกฌิตา
พิลาสี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36181
  เด็กหญิงจริญญา
วงษ์แก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36182
  เด็กหญิงทิษฎยาพร
โพธิ์ทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36183
  เด็กหญิงธนพร
คุ้มอักษร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36184
  เด็กหญิงธมนวรรณ
ท่วมพุดซา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36185
  เด็กหญิงปณิตา
บู่ตั้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36186
  เด็กหญิงปัทมาพร
โหมดพันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36187
  เด็กหญิงพิชชญา
เรืองศิลป์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36188
  เด็กหญิงเพรียบพร้อม
เพ็งเปิ้น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36189
  เด็กหญิงรพีพรรณ
ตันตละ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36190
  เด็กหญิงลักษณ์ชนก
ต่ายทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36191
  เด็กหญิงศิรินภา
ใสยิ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36192
  เด็กหญิงสิริรัตน์
ไชยนุรักษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง