รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36113
  เด็กชายกฤษฎา
ปินะสุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36114
  เด็กชายคมชาญ
กุลทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36115
  เด็กชายจิรโชติ
มั่นแย้ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36116
  เด็กชายชนะชัย
สุภาหิง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
36117
  เด็กชายชัยวิทย์
เมืองก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36118
  เด็กชายชินกฤช
พื้นงาม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36119
  เด็กชายชินวร
เชื้อน่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36120
  เด็กชายญาณพัฒน์
สร้อยจิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36121
  เด็กชายณกฤษณ์
บุญเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36122
  เด็กชายณฐกร
ไชยพรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36123
  เด็กชายณัฏฐนันท์
เชื้ออินทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36124
  เด็กชายณัฐดนัย
ทะมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36125
  เด็กชายธุวชิต
มีจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36126
  เด็กชายนที
ปินตา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
15
36127
  เด็กชายนิรภัทร์
จั่นหรุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36128
  เด็กชายปิติภัทร
มีเจริญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36129
  เด็กชายพฤกษ์
ใจกล้า
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36130
  เด็กชายภควัต
แจ่มมณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36131
  เด็กชายภฤศ
คำสุวรรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
20
36132
  เด็กชายภูวเดช
ธีระแนว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36133
  เด็กชายมงคล
ภู่กันฑ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36134
  เด็กชายสิรภัทร
เวสา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36135
  เด็กชายสุธนัย
รักษ์จิตรานุสรณ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36136
  เด็กชายอครา
คำท้วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36137
  เด็กชายอินทนิล
กันทะยศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36138
  เด็กหญิงกานติมา
รุ่งเรือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36139
  เด็กหญิงเขษมบุษป์
สงนา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36140
  เด็กหญิงจิณห์นิภา
เชื้อเดช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36141
  เด็กหญิงชฎาภา
อนุกูลเรืองรุ่ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
30
36142
  เด็กหญิงชนันธร
มาดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36143
  เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช
จงเทพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36144
  เด็กหญิงฐิติยา
ชูเอียด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36145
  เด็กหญิงณัฐณิชา
เเสงทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36146
  เด็กหญิงธนพร
บุญมี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36147
  เด็กหญิงมนัสนันท์
สังข์งิ้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36148
  เด็กหญิงลักษิกา
พุ่มจีน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36149
  เด็กหญิงศิริวัฒนา
กุลศิริ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36150
  เด็กหญิงสิริจันทร์
สนใจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36151
  เด็กหญิงสิรินดา
ปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36152
  เด็กหญิงสุนทรี
ธรรมรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง