รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36635
  เด็กชายกษิดิศ
บุญล้อม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36636
  เด็กชายจิรโชติ
หลาวเพ็ชร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3
36637
  เด็กชายชัชวาล
ชื่นชม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36638
  เด็กชายณฐกร
วงษ์ดอกไม้
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36639
  เด็กชายทักษกรณ์
เเก้วคต
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36640
  เด็กชายธนาติภู
จีนหน่อ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36641
  เด็กชายธีภพ
สุขจีรเดช
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
8
36642
  เด็กชายนิธิศ
สุขเกษม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
9
36643
  เด็กชายปฐพี
เจริญศิลป์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
10
36644
  เด็กชายปรเมศวร์
ปานเกษม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
11
36645
  เด็กชายปรัญชัย
ปรางค์เจริญ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
12
36646
  เด็กชายพัชรวรุตม์
ขันทนิยม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36647
  เด็กชายพัฒนชัย
เศวตบรรเจิด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
14
36648
  เด็กชายพิชัยอาสา
เดชอิ่ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36649
  เด็กชายพีรศุษม์
พวงภาคีศิริ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
3   ครั้ง
16
36650
  เด็กชายภูเบศ
คล้ายชม
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
17
36651
  เด็กชายภูมิกร
เหมือนเดชา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
18
36652
  เด็กชายภูริ
ทินนะพรม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36653
  เด็กชายวินทกร
ชุ่มทอง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36654
  เด็กชายสรยุทธ
อู่รอด
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36655
  เด็กชายสิรภัทร
โรจนพันธุ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36656
  เด็กชายอาชวิณ
ปัญญานันท์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
23
36657
  เด็กชายเอกอรุณ
ภูมิพันธ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36658
  เด็กหญิงกชกร
พ่วงบางโพ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
2   ครั้ง
25
36659
  เด็กหญิงชยิสรา
พุ่มจีน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
26
36660
  เด็กหญิงณัฐนิชา
คุ้มเมือง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36661
  เด็กหญิงณิศารยา
จันเรียน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36662
  เด็กหญิงธนัชญา
ดีธรรมมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36663
  เด็กหญิงธิดารัตน์
ทิพย์ธารัตน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36664
  เด็กหญิงลักขณา
มีจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36665
  เด็กหญิงวริทธิ์นันท์
วันทองสุข
16-05-2019
 
0   ครั้ง
3   ครั้ง
2   ครั้ง
32
36666
  เด็กหญิงสุพิชญา
อุตสาหปัน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36667
  เด็กหญิงอชิรญาณ์
แก้วสอน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
3   ครั้ง
34
36668
  เด็กหญิงอัจฉริยา
แปงการิยา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
36669
  เด็กหญิงอัญมณี
พฤฒิวรกุลชัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
36
36670
  เด็กหญิงอารีรัตน์
ปานแก้ว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง