รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36078
  เด็กชายกานต์
ชุ่มเย็น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2
36079
  เด็กชายกิตติพัฒน์
ต้องไม้
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36080
  เด็กชายกูลอมร
ต่ายลำยงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36081
  เด็กชายจิรายุ
ทองมีมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36082
  เด็กชายณภัทร
โชติรัตน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36083
  เด็กชายธนนันท์
จันทร์ศรีทอง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36084
  เด็กชายธราเทพ
มูลเฉลิม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36085
  เด็กชายธาวิน
เทพสอน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36086
  เด็กชายธีระภัทร
เทพทองคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36087
  เด็กชายนพวิทย์
โพธิ์มณี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
11
36088
  เด็กชายพงศกร
วงษ์เวียงจันทร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36089
  เด็กชายพลกฤต
เคลือบแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36090
  เด็กชายพศวีร์
ศุภโชคภคปัญญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36091
  เด็กชายเพรียวพันธ์
พลพิพัฒน์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36092
  เด็กชายวงศพัทธ์
เกตุหิรัญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36093
  เด็กชายวัชรวิชญ์
มณีกาศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36094
  เด็กชายวีรภัทร
มิ่งบุญ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36095
  เด็กชายเวชพิสิฐ
บุญธรรมมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36096
  เด็กชายศุภกร
ทองอ่อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36097
  เด็กชายสรณ์สิริ
ใจยศ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36098
  เด็กชายสุทธินันท์
เกิดใหญ่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36099
  เด็กชายสุปวีร์
อำนา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36100
  เด็กชายสุวภัทร
เลิศล้ำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
24
36101
  เด็กชายอัยยรัช
เกตุแก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36102
  เด็กหญิงกษมา
ปาด้วง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36103
  เด็กหญิงฐิติมา
ชูเอียด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36104
  เด็กหญิงณัชชา
จิรภัคโภคิน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36105
  เด็กหญิงเปมิกา
อ้วนสะอาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
29
36106
  เด็กหญิงพรรวษา
ทองกระสัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36107
  เด็กหญิงมิชญากิ
ทองอร่าม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
31
36108
  เด็กหญิงศิรกาญจน์
ดีมา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36109
  เด็กหญิงสุกฤตา
บัวสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36110
  เด็กหญิงสุพรรษา
ยาวงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36111
  เด็กหญิงหทัยชนก
เอมอิ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36112
  เด็กหญิงอรณิชา
อ่อนวงค์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง