รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36946
  เด็กชายกฤชณากร
นราพินิจ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
4   ครั้ง
2
36947
  เด็กชายกันทรากร
เถื่อนรอด
16-05-2019
 
1   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
3
36948
  เด็กชายคชาฐา
อ้นทุ่งยั้ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
4
36949
  เด็กชายจิรกฤต
พุ่มไสว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
5
36950
  เด็กชายชัชชัย
พงษ์พานิช
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6   ครั้ง
6
36951
  เด็กชายชานน
ชูกะนันท์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
7
36952
  เด็กชายณัฐนนท์
อุเทศนันทน์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36953
  เด็กชายณัฐวุฒิ
นันตา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
1   ครั้ง
9
36954
  เด็กชายธนกร
ยี่อินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
10
36955
  เด็กชายธนภัทร
นาคก้อน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36956
  เด็กชายธนวินท์
พลฤทธิ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
12
36957
  เด็กชายบวรรัตน์
ทับเกษม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
13
36958
  เด็กชายบุณยภู
แสงประภา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36959
  เด็กชายปกรณ์ศักดิ์
คำเมฆ
16-05-2019
 
1   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
15
36960
  เด็กชายปฏิภาณ
เเท่นศิลา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36961
  เด็กชายปฏิรูป
วิชิตนาค
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36962
  เด็กชายปพน
เมฆทับ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36963
  เด็กชายปิติญาธรณ์
เฉยกุล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36964
  เด็กชายพงศกร
อุตส่าห์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11   ครั้ง
20
36965
  เด็กชายพงษ์เพชร
เรือนคุ้ม
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
21
36966
  เด็กชายพจชนัน
เรืองวิทยาวุฒิ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36967
  เด็กชายพชร
สีทำ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3   ครั้ง
23
36968
  เด็กชายพสธร
เจือระใน
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10   ครั้ง
24
36969
  เด็กชายพัชระกรณ์
เลี้ยงประเสริฐ
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
25
36970
  เด็กชายพิสิษฐ์
ศรีใจวงค์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
26
36971
  เด็กชายพีรดนย์
อัครชัยไพศาล
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
27
36972
  เด็กชายภคเจฏฐก์
เกิดช่าง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
5   ครั้ง
0   ครั้ง
28
36973
  เด็กชายภีรภัทร
สมศรี
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36974
  เด็กชายภูตะวัน
ศรีผึ้ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
30
36975
  เด็กชายภูมิพงศ์
มูลสุรินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36976
  เด็กชายวชิรวิทย์
รักษา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
32
36977
  เด็กชายสมัครราช
ทองจันทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36978
  เด็กชายสิรวัชญ์
พันพัว
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
34
36979
  เด็กชายธนเดช
พานิชย์วิลัย
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
35
36980
  เด็กชายสุรพงษ์
ทิพย์เพ็ชร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36981
  เด็กหญิงชนกานต์
ประชารักษ์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
37
36982
  เด็กหญิงชลธิชา
สุขเพ็ง
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
38
36983
  เด็กหญิงณภัทร
ทะมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36984
  เด็กหญิงภัชลินทร์
สังข์อินทร์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
40
36985
  เด็กหญิงวงศ์รวี
มีมา
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4   ครั้ง
41
37025
  เด็กหญิงอัจฉรา
โอฬาริกานนท์
16-05-2019
 
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6   ครั้ง
42
37064
  เด็กหญิงรัตนพร
บุตรเพชร
16-05-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง