รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36393
  เด็กชายกิตติศักดิ์
มาประกอบ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
36394
  เด็กชายชนกันต์
ภู่พันธ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
3
36395
  เด็กชายชนะชัย
สังข์ยา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
4
36396
  เด็กชายณัฐวุฒิ
อ้นทุ่งยั้ง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36397
  เด็กชายธนกฤต
สหปัญญาวงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
6
36398
  เด็กชายธนาคิม
ฉิมอยู่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36399
  เด็กชายธวัชชัย
สิงอุด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36400
  เด็กชายนพรัตน์
สีสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36401
  เด็กชายปฐวี
คงคีรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36402
  เด็กชายปรเมษฐ์
เผื่อแผ่
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36403
  เด็กชายปัณณทัต
ร่องพืช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
12
36404
  เด็กชายพงศธร
สุทธิอาจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36405
  เด็กชายพัชรพล
ใจพรม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36406
  เด็กชายพิชาภพ
จาติเกตุ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36407
  เด็กชายพิเชฐ
ทองมีศรี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36408
  เด็กชายพุฒิพงศ์
ทองประไพ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36409
  เด็กชายภีรพล
สุบรรณา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36410
  เด็กชายภูริภัทร
เทียนหอม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36411
  เด็กชายยุทธพิชัย
ยี่จอหอ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36412
  เด็กชายระพีพัทร์
มั่นอิ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36413
  เด็กชายรัตนบดินทร์
กัลยาณมิตร
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
22
36414
  เด็กชายเลิศทรัพย์
เที่ยงฟัก
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5   ครั้ง
23
36415
  เด็กชายวัชพงต์
ระยะ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36416
  เด็กชายวิทวัส
ม่วงทิม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36417
  เด็กชายวิธวินท์
กิจทรัพย์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36418
  เด็กชายศิวกร
เมืองมงคล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36419
  เด็กชายศุภวิชญ์
มากบำรุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
28
36420
  เด็กชายสหรัตน์
ทับผดุง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
29
36421
  เด็กชายสิทธิกร
เพิ่มพูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36422
  เด็กชายสิริเดช
ทองก้อน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
31
36423
  เด็กชายสิริภัคพลท์
สุ่มเกิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36424
  เด็กชายสุทธิพันธุ์
มีชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36425
  เด็กชายสุนิชา
ทันเที่ยง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
34
36426
  เด็กชายสุวรรณภูมิ
พรมญวน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36427
  เด็กชายอธิษฐ์
ชูชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36428
  เด็กชายอนวัฒน์
กลับน่วม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
37
36429
  เด็กหญิงกิ่งกานต์
ก๋าเครือคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
38
36430
  เด็กหญิงตรีนภา
ปันฟู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
39
36431
  เด็กหญิงธัญวรัตน์
วิระปิง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
40
36432
  เด็กหญิงพรรณพัชร
ยาดี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง