รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
สถานะ
สถิติการขาด
สถิติมาสาย
สถิติการลา
1
36042
  เด็กชายกนกไผท
กาวี
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
2
36043
  เด็กชายก้องภพ
วันเเก้ว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
3
36044
  เด็กชายกิตติพัศ
ปั้นจาด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
4
36045
  เด็กชายชินาธิป
อินฮุย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
5
36046
  เด็กชายณัฐกร
ศรีโยธา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
6
36047
  เด็กชายทศธรรม
พิญญาพงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
7
36048
  เด็กชายธนโชติ
นิลพานิช
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
8
36049
  เด็กชายนราวิชญ์
บุญเกิด
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
9
36050
  เด็กชายปภังกร
อินทร์เมือง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
10
36051
  เด็กชายปภังกร
นาคสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
11
36052
  เด็กชายปัญญาณัฏฐ์
พาเขียว
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
12
36053
  เด็กชายปัณณวัฒน์
ค้ำชู
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
13
36054
  เด็กชายพงศ์เทพ
นิ่มพญา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
14
36055
  เด็กชายพงศธร
ยากองโค
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
15
36056
  เด็กชายพีรภัทร
พรมบ่อ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
16
36057
  เด็กชายภาคภูมิ
คงนุ่น
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
17
36058
  เด็กชายภูมิภัทร
อินมูล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
1   ครั้ง
0   ครั้ง
18
36059
  เด็กชายภูริพงษ์
ดามัง
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
19
36060
  เด็กชายราชพฤกษ์
เอกกา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
20
36061
  เด็กชายวรวลัญช์
เทภิกัน
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
21
36062
  เด็กชายสรวิชญ์
สบายสุข
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
22
36063
  เด็กชายไอยรา
วัฒนพงศ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
23
36064
  เด็กหญิงกชญดา
จันทรสุวรรณ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
24
36065
  เด็กหญิงกชพร
เหล็กคำ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
25
36066
  เด็กหญิงณัฐชยา
เฉียบแหลม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
26
36067
  เด็กหญิงธนกานต์
อมรรัตนกุล
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
27
36068
  เด็กหญิงนัชชา
นราพินิจ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
28
36069
  เด็กหญิงนัทธมน
ศักดิ์ศรชัย
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
29
36070
  เด็กหญิงพรรณพัชร
ขอสวัสดิ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
30
36071
  เด็กหญิงพวงชมพู
อยู่อิ่ม
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
2   ครั้ง
31
36072
  เด็กหญิงพิมพ์แพรวา
พุทธรักษ์ขิต
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
32
36073
  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
จันทระพงษ์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
33
36074
  เด็กหญิงราชาวดี
สอนสังข์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง
34
36075
  เด็กหญิงวิไลลักษณ์
พลชา
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
35
36076
  เด็กหญิงสุทัตตา
ก้อนเครือ
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
0   ครั้ง
36
36077
  เด็กหญิงอมรรัตน์
ตรุษศาสตร์
15-03-2019
 
0   ครั้ง
0   ครั้ง
1   ครั้ง