วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
28
0
1
6.2
36
33
0
3
6.3
39
39
0
0
6.4
40
39
0
1
6.5
36
32
4
0
6.6
31
31
0
0
6.7
40
39
0
1
6.8
34
32
0
2
6.9
31
30
1
0
6.10
22
21
1
0
6.11
40
39
0
1
6.12
23
20
2
1
รวม
401
383
8
10