วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
28
0
1
6.2
36
32
0
4
6.3
40
40
0
0
6.4
39
37
0
2
6.5
37
32
4
0
6.6
31
31
0
0
6.7
39
37
0
2
6.8
34
33
0
1
6.9
29
27
0
2
6.10
22
21
1
0
6.11
40
39
0
1
6.12
18
17
0
1
รวม
394
374
5
14