วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
27
1
0
5.2
31
31
0
0
5.3
40
39
0
0
5.4
39
39
0
1
5.5
40
39
0
1
5.6
38
37
0
0
5.7
37
36
0
1
5.8
40
40
0
0
5.9
37
33
0
2
5.10
33
32
0
0
5.11
36
36
0
0
5.12
20
20
0
0
รวม
419
409
1
5