วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
28
0
0
5.2
31
31
0
0
5.3
40
40
0
0
5.4
39
38
0
1
5.5
40
40
0
0
5.6
38
38
0
0
5.7
38
38
0
0
5.8
40
40
0
0
5.9
36
35
1
0
5.10
35
32
2
0
5.11
38
38
0
0
5.12
20
18
2
0
รวม
423
416
5
1