วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
28
27
1
0
5.2
30
30
0
0
5.3
40
39
0
0
5.4
39
39
0
1
5.5
41
39
0
1
5.6
38
37
0
0
5.7
38
36
0
1
5.8
40
40
0
0
5.9
34
32
0
2
5.10
33
32
0
0
5.11
36
36
0
0
5.12
19
19
0
0
รวม
416
406
1
5