วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
37
0
3
3.2
39
39
0
0
3.3
46
46
0
0
3.4
44
43
1
0
3.5
43
40
1
1
3.6
46
46
0
0
3.7
47
46
0
1
3.8
45
44
0
1
3.9
44
43
0
1
3.10
41
37
4
0
รวม
435
421
6
7