วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
2.1
35
35
0
0
2.2
35
35
0
0
2.3
39
39
0
0
2.4
41
41
0
0
2.5
41
39
1
1
2.6
40
39
0
1
2.7
40
40
0
0
2.8
40
37
0
3
2.9
38
37
0
1
2.10
43
40
2
1
รวม
392
382
3
7