วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
2.1
35
35
0
0
2.2
35
35
0
0
2.3
39
39
0
0
2.4
41
41
0
0
2.5
41
40
1
0
2.6
40
40
0
0
2.7
40
40
0
0
2.8
40
39
0
1
2.9
39
38
0
1
2.10
43
43
0
0
รวม
393
390
1
2