วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
0
0
0
6.2
36
0
0
0
6.3
40
0
0
0
6.4
39
0
0
0
6.5
37
0
0
0
6.6
31
0
0
0
6.7
39
0
0
0
6.8
34
0
0
0
6.9
29
0
0
0
6.10
22
0
0
0
6.11
40
0
0
0
6.12
18
0
0
0
รวม
394
0
0
0