วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
2.1
35
0
0
0
2.2
35
0
0
0
2.3
39
0
0
0
2.4
41
0
0
0
2.5
41
0
0
0
2.6
40
0
0
0
2.7
40
0
0
0
2.8
40
0
0
0
2.9
38
0
0
0
2.10
43
0
0
0
รวม
392
0
0
0