วันอังคารที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
0
0
0
6.2
37
0
0
0
6.3
42
0
0
0
6.4
43
0
0
0
6.5
42
0
0
0
6.6
29
0
0
0
6.7
37
0
0
0
6.8
35
0
0
0
6.9
31
0
0
0
6.10
35
0
0
0
6.11
41
0
0
0
6.12
26
0
0
0
รวม
427
0
0
0