วันอังคารที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
5.1
30
0
0
0
5.2
37
0
0
0
5.3
40
0
0
0
5.4
40
0
0
0
5.5
36
0
0
0
5.6
31
0
0
0
5.7
42
0
0
0
5.8
34
0
0
0
5.9
32
0
0
0
5.10
22
0
0
0
5.11
40
0
0
0
5.12
26
0
0
0
รวม
410
0
0
0