วันอังคารที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
0
0
0
4.2
34
0
0
0
4.3
39
0
0
0
4.4
40
0
0
0
4.5
40
0
0
0
4.6
38
0
0
0
4.7
37
0
0
0
4.8
39
0
0
0
4.9
37
0
0
0
4.10
37
0
0
0
4.11
38
0
0
0
4.12
22
0
0
0
รวม
431
0
0
0