วันอังคารที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
0
0
0
3.2
40
0
0
0
3.3
42
0
0
0
3.4
42
0
0
0
3.5
40
0
0
0
3.6
43
0
0
0
3.7
44
0
0
0
3.8
42
0
0
0
3.9
41
0
0
0
3.10
41
0
0
0
รวม
415
0
0
0