วันอังคารที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
2.1
40
0
0
0
2.2
39
0
0
0
2.3
46
0
0
0
2.4
45
0
0
0
2.5
44
0
0
0
2.6
46
0
0
0
2.7
46
0
0
0
2.8
45
0
0
0
2.9
47
0
0
0
2.10
45
0
0
0
รวม
443
0
0
0