วันเสาร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
0
0
0
1.2
36
0
0
0
1.3
35
0
0
0
1.4
40
0
0
0
1.5
40
0
0
0
1.6
40
0
0
0
1.7
40
0
0
0
1.8
40
0
0
0
1.9
40
0
0
0
1.10
40
0
0
0
รวม
466
0
0
0